سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩

 

کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده پره اینترنی

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

مهارت های ارتباطی

دکتر بختیاری

18/6/97

14:30-13

24نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش ACLS

دکتر شیدایی

21/6/97

15-13:30

15 نفر دانشجویان پزشکی

 

اخلاق در پزشکی

خانم دکتر جمشیدی

18/6/97

10 -8

24 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش پوشیدن گان و دستکش

خانم بیگدلی

17/6/97

10:30-8

13 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش پوشیدن گان و دستکش

خانم بیگدلی

17/6/97

13-11

11 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش بخیه زدن

خانم کلانی

17/6/97

10:30-8

11 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش بخیه زدن

خانم کلانی

17/6/97

13-11

13 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش بانداژ و پانسمان

خانم نصرت آبادی

21/6/97

9-8

6 نفر دانشجویان پزشکی گروه 1

 

آموزش پانسمان و بانداژ

خانم نصرت آبادی

21/6/97

10-9

5 نفر دانشجویان پزشکی گروه 2

 

آموزش پانسمان و بانداژ

خانم نصرت آبادی

21/6/97

11-10

8 نفر دانشجویان پزشکی گروه 3

 

پزشکی قانونی

خانم دکتر جمشیدی

18/6/97

12 -10

24 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش تزریقات

خانم موسوی

21/6/97

9-8

 8نفر دانشجویان پزشکی  گروه 1

 

آموزش تزریقات

خانم موسوی

21/6/97

10-9

7 نفر دانشجویان پزشکی گروه 2

 

آموزش تزریقات

خانم موسوی

21/6/97

11-10

8نفر دانشجویان پزشکی گروه 3

 

Toxicology

Documentation

دکتر بختیاری

19/6/97

11-8

24نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش سوند گذاری معده

خانم مجیدی

20/6/97

12:30-13:30

11نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش سونداژ

خانم کلانی

19/6/97

12:30-14:30

11 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش سونداژ

آقای حبیبی

19/6/97

12:30-14:30

13 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش V/S

خانم کیارسی

21/6/97

9-8

5 نفر دانشجویان پزشکی گروه 1

 

آموزش V/S

خانم کیارسی

21/6/97

10-9

7نفر دانشجویان پزشکی گروه 2

 

آموزش V/S

خانم کیارسی

21/6/97

11-10

6نفر دانشجویان پزشکی گروه 3

 

فارماکولوژی بالینی

دکتر نبوی

17/6/97

12 -10

24 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

کنترل عفونت های بیمارستانی

دکتر موذن

17/6/97

13 -14:30

24 نفر دانشجویان پزشکی

 

معاینات نورولوژی

دکتر زندی

18/6/ 97

17-15:30

24 نفر دانشجوی پزشکی ورودی 91

 

جستجوی منابع الکترونیکی

دکتر نجیب پور

18/6/97

15:30-14

24نفر دانشجویان پزشکی

 

 

آموزش نسخه خوانی

دکتر کریمی

21/6/97

13:30-11:30

15نفر دانشجویان پزشکی

 

 

تفسیر EKG

 

آقای دکتر نبوی

 

20/6/97

8-10

24 نفر دانشجویان پزشکی

 

دانلود مستندات کارگاه های برگزار شده پره اینترنی

 


 

کارگاه ها برگزار شده نیمسال دوم سال 96

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

آموزش افاسمان دیلاتاسیون

دکتر قره شیخلو

18/2/97

12-10

10 نفر دانشجویان پزشکی ورودی92

 

آموزش اینتوبه و سی پی آر

دکتر نعنایی

1/3/97

12-10

13 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش LP

دکتر جلیلی

16/2/97

13-10

28 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش اینتوبه و سی پی آر

دکتر نعنایی

29/2/97

12-10

18 نفر دانشجویان پزشکی ورودی93

 

آموزش اینتوبه و سی پی آر

دکتر نعنایی

11/2/97

12- 9

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش آتل گیری و گچ گیری

دکتر دباغ

19/2/97

13-11

21 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش کریکوتومی

دکتر ابراهیم نژاد

27/1/97

12-10

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینات اطفال

دکتر احمدی

17/2/97

11- 8

13 نفر دانشجویان پزشکی ورودی92

 

آموزش معاینات چشم

دکتر آذر کیش

25/2/97

16-14

9 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینه گوش

دکتر ابراهیم نژاد

25/2/97

13-11

9 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینات اطفال

دکتر احمدی

19/2/97

12-10

10 نفر دانشجویان پزشکی ورودی92

 

آموزش چست تیوپ

دکتر علوی

28/1/97

14- 12

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش چست تیوپ

دکتر علوی

22/2/97

15- 12

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش سی پی آر اطفال

دکتر خوشحال

21/1/97

12-10

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش اینتوبه

خانم بیگدلی

19/3/97

10- 8

15 نفر دانشجویان پزشکی ورودی94

 

کارگاه آموزش معاینات نورولوژی

دکتر زندی

21/4/1397

12-9

معاینات چشم

دکتر آذرکیش

14:30-13                مورخ 25/2/97

پزشکی ورودی 91

آموزش معاینات رکتال

دکتر عصاریان

3/2/97

13-12

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینات زنان

خانم نصرت آبادی

3/2/97

12-8

11 نفر دانشجویان پرستاری

 

آموزش معاینه گوش

دکتر ابراهیم نژاد

10/2/97

13-12

9 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

دانلود مستندات کارگاه های برگزار شده نیمسال دوم 96


کارگاه های برگزار شده برای  پرسنل بیمارستان 

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

احیاء پیشرفته

آقای مکارم

23/5/97

30/10- 30/8

24 نفر پرسنل جراحی زنان و داخلی

احیاء پیشرفته

آقای مکارم

30/5/97

11- 30/8

پرستاران بخشهای اعصاب و روان

 

احیای قلبی ریوی پیشرفته

آقای مکارم

6/6/97

11- 8

پرسنل جراحی زنان و داخلی جراحی و اورژانس

احیای قلبی ریوی پیشرفته

آقای مکارم

30/5/97

11- 8

پرسنل اعصاب وروان  و داخلی جراحی

احیاء پیشرفته

آقای مکارم

14/5/97

30/10- 30/8

13 نفر پرستاران بخشهای داخلی 1 و داخلی 2

 

معاینات و احیا نوزاد

آقای دکتر احمدی

2/5/97

11- 9

8 نفر پرستاران بخش NIC

 

معاینات و احیا نوزاد

آقای دکتر احمدی

22/5/97

30/11- 30/8

10 نفر پرستاران بخش NIC

 

معاینات و احیا نوزاد

دکتر احمدی

24/5/97

11- 8

پرسنل NICU

معاینات و احیا نوزاد

دکتر احمدی

5/6/97

11- 8

پرسنل NICU

معاینات و احیا نوزاد

دکتر احمدی

29/5/97

11- 8

پرسنل NICU

دانلود مستندات کارگاه های پرسنل بیمارستان 


کارگاه های کمک های اولیه اعضای بسیج

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

احیا قلبی ریوی

خانم موسوی

29/5/97

30/12- 30/8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی  

انواع پانسمان و بانداژ

خانم کیارسی

10/6/97

14- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات   

خانم موسوی

27/5/97

30/12- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات و احیا قلبی ریوی

آقای عقابی

21/5/97

18- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

احیای قلبی ریوی

خانم کیارسی

5/6/97

14- 8

25 نفراعضای بسیج جامعه پزشکی 

احیا قلبی ریوی

خانم موسوی

29/5/97

30/12- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

احیای قلبی ریوی

خانم کیارسی

6/6/97

14- 8

25نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی

احیای قلبی ریوی

آقای عقابی

23/5/97

16- 8

25 نفراعضای بسیج جامعه پزشکی 

انواع پانسمان و بانداژ

خانم کیارسی

7/6/97

14- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات

خانم کیارسی

4/6/97

14- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

انواع پانسمان و بانداژ

خانم موسوی

30/5/97

30/12- 30/8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی   

 آموزش تزریقات

خانم موسوی

24/5/97

30/12- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات

خانم کیارسی

3/6/97

 

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات

آقای عقابی

20/5/97

              18- 8

25 نفر  اعضای بسیج جامعه پزشکی 

 

دانلود مستندات کارگاه های کمک های اولیه اعضای بسیج


کارگاه های برگزار شده مامایی 

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

آموزش آی یو دی گذاری

خانم حسن نژاد

26/6/97

12-10

34 نفر ماما از مراکز بهداشت

آموزش آی یو دی گذاری

خانم حسن نژاد

27/6/97

12-10

34 نفر ماما از مراکز بهداشت

آموزش آی یو دی گذاری

خانم حسن نژاد

25/6/97

12-10

34 نفر ماما از مراکز بهداشت

آموزش معاینه پستان

خانم نصرت آبادی

26/6/97

10-8

34 نفر ماما  از مراکز بهداشت

آموزش معاینه سینه

خانم نصرت آبادی

27/6/97

10-8

34 نفر ماما  از مراکز بهداشت

آموزش معاینه پستان

خانم نصرت آبادی

25/6/97

10-8

34 نفر ماما  از مراکز بهداشت

 

 

دانلود مستندات کارگاه های مامایی 

 

 

فراگیران

زمان و ساعت برگزاری

مدرس

نام کارگاه

 NICU پرسنل

25/6/97

10:30-9

دکتر احمدی

معاینات و احیای نوزاد

CCU پرسنل

و دانشجو های پرستاری

11/7/97

 

آقای مکارم

احیای پیشرفته  بزرگسالان

CCU پرسنل

و دانشجوهای پرستاری

23/7/97

11-9

آقای مکارم

احیای پیشرفته بزرگسالان

NICU پرسنل

23/7/97

دکتر احمدی

احیا و معاینات نوزاد

ICU پرسنل

30/7/97

11-9

آقای عیسی منش

احیای پیشرفته بزرگسالان

پزشکان متخصص اطفال و زنان

20/8/97

11-9

دکتر بشیر نژاد

احیای پیشرفته نوزاد

پرستاران معاونت درمان

1/9/97

11-9

دکتر بشیرنژاد

احیای نوزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراگیران

زمان و ساعت برگزاری

مدرس

نام کارگاه

دانشجو پزشکی ورودی94

1/6/97

12-10

دکتر قره شیخلو

معاینات زنان

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

21/7/97

16-13

خانم مسعودی

گارگاه سونداژ

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

21/7/97

18-16

خانم مسعودی

گارگاه سونداژ

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

28/7/97

15-13

خانم محمودی

کارگاه سونداژمعده

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

28/7/97

17-15

خانم محمودی

کارگاه سونداژمعده

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

5/8/97

15-13

خانم نصرت آبادی

کارگاه پانسمان و بانداژ

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

5/8/97

17-15

خانم نصرت آبادی

کارگاه پانسمان و بانداژ

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

12/8/97

15-13

خانم کلانی

کارگاه بخیه

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

12/8/97

17-15

خانم کلانی

کارگاه بخیه

دانشجویان پزشکی ورودی92

15/8/97

12-10

دکتر قره شیخلو

معاینات زنان

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

15-13

خانم کلانی

اصول اسکراپ

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

17-15

خانم کلانی

اصول اسکراپ

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

15-13

خانم بساک

آموزش تزریقات

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

17-15

خانم بساک

آموزش تزریقات

دانشجو پزشکی ورودی93

23/8/97

14-12

دکتر موسوی

آموزش علایم حیاتی

دانشجو پزشکی  ورودی93

26/8/97

14-12

دکتر اسدی

آموزش اینتوبه

 

17/9/97

15-13

خانم کلانی

کارگاه پوشیدن گان و دستکش

دانشجوهای پزشکی ورودی 94

21/9/97

16-13

خانم محمودی

سونداژمعده

دانشجوهای پزشکی ورودی 94

27/9/97

17-15

خانم حمیدی

تزریقات وریدی و عضلانی

 

     

لینک های مفید

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 592
 بازدید امروز : 191
 کل بازدید : 940533
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2652
اوقات شرعی

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved