رسالت دانشگاه

رسالت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه در سطوح ملي و منطقه اي بویژه در شمال استان  خوزستان  و تربیت نیروي انساني كارآمد مورد نیاز جامعه پزشكي استان  و كشور در چهار چوب سیاست هاي كلي نظام سلامت كشور بر اساس رعایت عدالت اجتماعي مي باشد .در این مسیر استفاده از فناوري هاي نوین روز، سرلوحه قرار داد  الگوهاي مناسب در زمینه هاي فرهنگي، دیني، اجتماعي و رفاه، ایجاد هماهنگي هاي بین بخشي، استفاده از مشاركت هاي مردمي، بهره برداري مناسب از منابع (اعم از انساني، مالي، فیزیكي و اطلاعاتي)، رعایت كلیه قوانین و منشــور حقوق بیماران با تكیه بر ارزش هاي اخلاقي، دیني، ملي و حرفه اي، بســتر سازي مناسب جهت ارائه خدمات پیشگیرانه، درماني، تشخیصي و بازتواني در كشور، جنوب غرب كشور، استان خوزستان و شهرهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي دزفول، رسالت این دانشگاه مي باشد .

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved