تقویم
عنوان

 • معرفي‌‌شدگان نیمه متمرکز مرحله اول رشته تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت‌هاي پزشكي به دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌ دزفول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل
  معرفي‌‌شدگان نیمه متمرکز مرحله اول رشته تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت‌هاي پزشكي به دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌ دزفول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل

 • تقویم آموزشی 1401-1400
  تقویم آموزشی 1401-1400

 • فراخوان پذیرش
  فراخوان پذیرش

 • ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد
  ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد

کمیته ارزشیابی اساتید

ارزشیابی


مقدمه :
ارزشیابی در فرآیند فعالیت های آموزشی دانشگاه یکی از اقدامات مهمی است که می تواند درارتقای سطح وکیفیت آموزش که بخش عمده ای از وظایف ذاتی دانشگاه را به خود اختصاص می دهد، نقش اساسی داشته باشد. چراکه بارصد    میزان کار آمدی تمام موارد درگیر در ارتقا آموزش همچون روش تدریس مدرس،محتوای دورس با روشهای استاندارد  مدیران قادر خواهند  بود که ضمن داشتن چشم اندازی شفاف از وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی های لازم را انجام دهند و نقاط ضعف سیستم آموزشی موجود را با استفاده از ظرفیت سایر کمیته های تحت مدیریت مرکز مطالعات  و توسعه آموزش  بهبود بخشند.  
   نکته قابل توجه اینکه روند بهبود و ارتقاء استانداردها یک روند نا محدود بوده و بر چشم انداز ارتقاء و بهبود روشها و محتوای آموزشی پایانی متصور نیست بنابر این ارزشیابی و ارتقاء فرآیند های آموزشی در یک تعامل  همیشگی و  بی پایان  می تواند مرتبا  کیفیت  آموزش در  دانشگاه را  افزایش داده و آن را به سطوح بالاتر  در چارچوب هدف گذاری های معقول  برسانند.
لذا کمیته ارزشیابی با مشخص نمودن خطوط اصلی فعالیت خود در تلاش است  تا نقش  مهم خود را  در مدیریت  مرکز مطالعات و توسعه آموزش بدرستی ایفا نمود و با فراهم آوردن اطلاعات لازم  و واقعی میزان فاصله از اهداف  تعریف شد را تعین و با تعامل با سایر کمیته ها در رسیدن به چشم اندازها  تلاش نماید.


اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی  در واحد ارزشیابی  :

1-ارتقای کمیت و توسعه ارزشیابی برنامه های آموزشی.
2-توسعه وارتقای برنامه های ارزشیابی اساتید.
- برنامه واهداف استراتژیک واحد ارزشیابی .
اهداف وبرنامه های کلی  واحد ارزشیابی :
اهداف و برنامه های کلی واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در راستای برنامه  و اهداف استرا تژیک خود  اهداف مهمی را درالویت دارد که مهمترین آنها در قالب سه سطح هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بشرح ذیل می باشند.
1-تشکیل ساختار  وسیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروه های آموزشی.
2- کنترل و پایش عملکرد سیستم ارزشیابی واحدهای تابعه.
3-تدوین  فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی.
4-تدوین روشهای ارزشیابی با توجه به نظر کارشناسان  عضو کمیته ارزشیابی .
5-جمع بندی اطلاعات ارزشیابی دانشکده ها و تجزبه و تحلیل علمی داده ها.
6-انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذی صلاح در صورت نیاز .
7-تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج .
8-پژوهش در خصوص  مباحث ارزشیابی.
9-اجرای ارزشیابی بیرونی در کنار ارزشیابی درونی (ارزشیابی مستمر دانشکده ها).
10-کمک به مدیران در تصمیم گیری های آموزشی ،برنامه ریزی های استراتژیکی دراز مدت.
11-ایجاد روشهای نوین  ارزشیابی  از طریق برنامه های دیجیتالی موجود برای کاهش بایا س های  فعلی موجود در ارزشیابی شیوه تدریس ا عضای هیات علمی.
12-سوق دادن اولویت های ارزشیابی برای ارزشیابی  برنامه های آموزشی در حیطه های مختلف.
14-تحلیل آزمون انجام گرفته در سطح دانشگاه به منظور ساماندهی کیفیت ارزیابی انجام گرفته.
14-انجام کارگاه های توانمند سازی اساتید در حیطه های مشخص.

اهداف کوتاه مدت بخش ارزشیابی :
1-سازماندهی جمع آوری داده ها در مورد برنامه های آموزشی اجرا شده بر اساس نظر سنجی از دانشجو وتا حد امکان استفاده از روشهای دیجیتالی وبصورت بانک اطلا عاتی از تمامی فعالیتهای آموزش اعضای هیات علمی.
2-انجام مطالعه به منظور اصلاح وتدوین  فرمهای نظر سنجی  از دانشجو ،رئیس گروه،همکاران ،وخود ارزیابی .

3-برگزاری کارگا ه های آموزشی ویژه اعضا هیات علمی در مورد مباحث مربوط به ارزشیابی .
4-تهیه فرمهای مشخص برای ارزشیابی درونی گروههای آموزشی.
5-اجرای طرح ارزشیابی درونی گروههای آموزشی براساس ساختار یکسان.
6-تنوع بخشیدن به منابع جمع آوری  داده در مورد برنامه های آموزشی.
7-تثبیت نظام ارزشیابی در فرآیند های جاری دانشگاه بعنوان یکی از مراحل مهم برنامه ها.
8-سازماندهی وآماده سازی مقدمات لازم برای ارزشیابی بخشهای بالینی بصورت مستحکم وسازماندهی شده .
9-تشکیل کمیته ارزشیابی  وتدوین شاخص های  ارزشیابی در حیطه های مختلف فرآیند آموزشی.
10-فراهم نمودن مقدمات شرکت مسئول وکارشناسان واحد ارزشیابی در دوره کوتاه مدت وبلند مدت .
اهداف میان مدت بخش ارزشیابی :
1-تشکیل کمیته های تخصصی ارزشیابی با مشارکت اعضا هیات علمی.
2-تشکیل کمیته های تخصصی ارزشیابی با مشارکت دانشجویان هر رشته.
3-تجزیه وتحلیل  دادهای  بدست آمده از نتایج مختلف وثبت نتایج در پرونده افراد،گروها مراکز  ودانشکدها.
4-مکانیز ه ودیجیتالی کردن فرآیند جمع آوری وتجزیه وتحلیل دادها ی مورد نیاز در فرآیند ارزشیابی.
5-ارائه گزارشات جامع  بصورت مستمر بر اساس نتایج بدست آمده از فرآیندهای ارزشیابی وارسال آنها به افراد ذینفع.
6-انجام پژوهش های کاربردی به منظور ابداع روشهای نوین آموزشی با بهره وری زیاد.


اهداف بلند مدت بخش ارزشیابی :
1-تهیه گزارشات ادواری از عملکرد واحدهای مختلف آموزشی دانشگاه وارسال آنها به مسئولین واحدها.
2-سازماندهی  وایجاد نظام اعتبار گذاری در داخل دانشگاه به منظور سنجش عملکرد واحدهای آموزشی.
3-تهیه گزارشات اداوری از ارزشیابی برنامه های آموزشی اجرا شده در عرصه دانشگاه علوم پزشکی دزفول.
4-ارزشیابی جامع برنامه های آموزشی ودر کنار آن اعضاء هیات علمی.

برنامه های واحد ارزشیابی :
برنامه های الویت دار:
1—پیگیری ونتیجه گیری پسخوراند نظرات اساتید در مورد ارزشیابی ایشان.
2-بهبود روند ارزشیابی اساتید در دانشکده ها توسط دانشجویان.
3-ارزشیابی ازمنابع دیگر برای کم کردن میزان تورش در نتیجه ارزشیابی.
4-آشنا کردن بیشتر هم دانشجویان وهم مدیران گروه وهم اساتید محترم از اهداف ارزشیابی ونحوه نتیجه گیری از آن در ارتقاء آموزش.
5-همکاری با مراکز توسعه دانشکده ها برای فعال کردن هر چه بیشتر  روند ها ی ارزشیابی.
6-همکاری با مرکز توسعه دانشکده پزشکی برای برقراری ارزشیابی  جامع بالینی.

چالشهای موجود وراهکارها:
1-عدم توجه کافی به نحوه ارزشیابی توسط معاونین آموزشی دانشکده ها.
راهکار:
- برگزاری کارگاه برای روشن شدن انگیزه ارزشیابی برای ایشان.
2-عدم تاثیر مناسب ارزشیابی در پیشرفت اساتید.
راهکار:
- پیشرفت اساسی اساتید باید منوط به مطلوب بودن ارزشیابی نحو ه تدریس باشد چرا که اولین اصالت دانشگاه آموزش است.
3-عدم مسئول مشخص ارزشیابی در دانشکدها.
راهکار:
-معین کردن افراد مشخص نسبت به ارزشیابی وبرنامه های آموزشی.
-توجیه مناسب دانشجویان قبل از ارزشیابی وروشن نمودن اهداف ارزشیابی میتوانند از تورش های بوجود آمده در نتایج ارزشیابی جلوگیری نمود.
5-توزیع فرمهای ارزشیابی در زمان نامناسب که موجب تورش در نتایج ارزشیابی میشود.
راهکار:
-باید توزیع فرمهای ارزشیابی  در زمانهای مناسب ودر آخرین جلسه تدریس بدون حضور خود مدرس انجام گیرد.

اخبار مرکز مطالعات
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
 ٠٩:٥٨ - 1400/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
 ١١:٤٨ - 1400/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه مرجعیت سرطان اطفال در تاریخ 1400/05/25
آگاهي سازي عمومي تغذيه با شير مادر
فراخوان پذیرش
ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول در"جشنواره شهید مطهری "در سال ۱۴۰۰ درخشید
کسب رتبه تایید کامل اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ژورنال کلاب
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان: آنالیز جامعCOVID-19 در دوران بارداری، توسط سرکار خانم نصرت بهرامی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری
 ٠٩:٢٦ - 1400/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان: ارتباط بین وضعیت ویتامینD در بارداری و خطر ابتلا به پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد- شاهدی لانه گزینی شده، توسط سرکار خانم مهناز نصرت آبادی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری
 ١١:٣٨ - 1400/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب
سامانه ها
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3670
 بازدید امروز : 109
 کل بازدید : 1246301
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.4680

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved