پرسشنامه سنجش شرایط بازگشایی دانشگاه

پرسشنامه سنجش شرایط بازگشایی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان در زمان همه گیری COVID 19

کمیته آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشکده محل آموزش:                                        
*
 رشته تحصیلی:                                               
*
ترم تحصیلی: *
 پرسشنامه سنجش شرایط بازگشایی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
1-میزان رضایت شما از آموزش های ارائه شده از نحوه کنترل و پیشگیری از ابتلا به کووید 19 در زمان ورود به خوابگاه چگونه است؟  
2-میزان رضایت شما از آموزش های ارائه شده مرتبط با استفاده از پکیج های بهداشتی حفاظت شخصی در زمان ورود به خوابگاه چگونه است؟
3-تا چه اندازه از رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مسؤلین حین ورود به خوابگاه رضایت دارید؟
4-تا چه اندازه از نظارت مسؤلین خوابگاه بر اجرای پروتکل های بهداشتی توسط دانشجویان رضایت دارید؟
5-آیا دانشجویان در زمان حضور در خوابگاه تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت می نمایند؟
6-آیا فاصله گذاری های اجتماعی در خوابگاه توسط دانشجویان رعایت می گردد؟
7-تا چه میزان تدابیر و اقدامات لازم برای دانشجویان مبتلا به کووید 19 در خوابگاه در نظر گرفته شده است؟
8-میزان رضایت شما از آموزش های ارائه شده از نحوه کنترل و پیشگیری از ابتلا به کووید 19 در زمان ورود به کارآموزی چگونه است؟
9-تا چه میزان از آموزش های ارائه شده جهت استفاده از پکیج های بهداشتی حفاظت شخصی در زمان ورود به کارآموزی رضایت دارید؟
10-تا چه اندازه پروتکل های بهداشتی مطابق با استاندارد وزارت بهداشت در حین ورود به کارآموزی توسط اساتید رعایت می گردد؟
11-آیا اساتید کارآموزی نظارت کاملی بر استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی توسط دانشجویان در زمان حضور در کارآموزی دارند؟
12-از دیدگاه شما تا چه اندازه پکیج های بهداشتی حفاظت شخصی برای دانشجویان متناسب با حضور در کارآموزی در بخش مربوطه می باشد؟
13-میزان رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانشجویان در زمان ورود به کارآموزی چگونه است؟
14-میزان ترس و اضطراب دانشجویان از ابتلا به کووید 19 در حین کارآموزی چگونه است؟
15-میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در حین ورود به مرکز مهارت بالینی(پراتیک) توسط مسؤلین چگونه است؟
16-میزان رضایت شما از زمان بازگشایی دانشگاه چگونه است؟
17-آیا بازگشایی دانشگاه باعث ایجاد اضطراب برای دانشجویان گردیده است؟
18-میزان استرس دانشجویان در زمان بازگشایی دانشگاه چگونه است؟
19-تا چه اندازه ارزیابی دانشجویان از نظر علائم ابتلا به کووید 19 انجام می گیرد؟
20-به طور کلی چه میزان از تدابیر و اقدامات دانشگاه برای دانشجویان در زمان بازگشایی رضایت دارید؟
21- میزان رضایت شما از کیفیت آموزش مجازی دروس تئوری چگونه می باشد؟
22- تا چه اندازه از کیفیت آموزش واحد های عملی در کارآموزی توسط اساتید رضایت دارید؟
23-کیفیت آموزش در زمان بازگشایی از سوی دانشگاه در چه سطحی می باشد؟
24- میزان موافقت شما با ارائه دروس عملی به صورت مجازی چگونه است؟
25- از دیدگاه شما آموزش مجازی و کاهش ساعات کارآموزی باعث آسیب به کیفیت آموزش دانشجویان گردیده است؟
   

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved