تقویم
عنوان

 • معرفي‌‌شدگان نیمه متمرکز مرحله اول رشته تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت‌هاي پزشكي به دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌ دزفول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل
  معرفي‌‌شدگان نیمه متمرکز مرحله اول رشته تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريت‌هاي پزشكي به دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني‌ دزفول برای انجام مصاحبه و سایر مراحل

 • تقویم آموزشی 1401-1400
  تقویم آموزشی 1401-1400

 • فراخوان پذیرش
  فراخوان پذیرش

 • ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد
  ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد

کارگاه ها
ليست كارگاه هاي پره انترني 94 سال 1400

نام کارگاه

مدرس

گروه هدف

تاریخ

 

احیا پیشرفته اطفال

دکتر جفرسته

پزشکی ورودی 94

1/4/1400

آموزش انواع بخیه

خانم ندا رشیدی

پزشکی ورودی 94

2/4/1400

اینتوبه بزرگسالان

دکتر بیگدلی

پزشکی ورودی 94

2/4/1400

کنترل عفونت

دکتر موذن

پزشکی ورودی 94

2/4/1400

orderنویسی

دکتر خواجه رضایی

پزشکی ورودی 94

2/4/1400

تفسیر سی تی اسکن و ام آر آی

دکتر حیدری

پزشکی ورودی 94

3/4/1400

داروهای رایج قلبی

دکتر سعادت

پزشکی ورودی 94

5/4/1400

سمع صداهای قلب و ریه

دکتر محقق

پزشکی ورودی 94

5/4/1400

اخلاق پزشکی

دکتر طهماسبیان

پزشکی ورودی 94

5/4/1400

توکسیکولوژی

دکتر بختیاری

پزشکی ورودی 94

6/4/1400

مهارت های ارتباطی

دکتر بختیاری

پزشکی ورودی 94

6/4/1400

معاینه شکم حاد

دکتر بورچی

پزشکی ورودی 94

6/4/1400

آموزش انواع دیگر بخیه

خانم ندا رشیدی

پزشکی ورودی 94

7/4/1400

تفسیر آزمایشات پاراکلینیکی

دکتر ابیض

پزشکی ورودی 94

7/4/1400

 

 

 

 

کارگاه های برگزار شده جهت  پرسنل بیمارستان سال 99 

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

احیا اطفال

دکتر جفرسته

24/6/99

8:30-10:30

پرسنل بخش اطفال

احیا اطفال

دکتر جفرسته

26/6/99

8:30-10:30

پرسنل بخش اطفال

احیا نوزاد

دکتر آگهین

9/7/99

8-9:45

پرسنل NICU

احیا نوزاد

دکتر آگهین

19/8/99

8:45-11

پرسنل NICU

احیا نوزاد

دکتر آگهین

22/10/99

11-9

پرسنل NICU

احیا نوزاد

دکتر آگهین-دکتر احمدی

23/10/99

11-9

پرسنل NICU

ارتوپدی

دکتر رفعتیان

27/10/99

13:30-12

پرسنل ارتوپدی

احیا نوزاد

دکتر آگهین

29/10/99

10:30-11:30

پرسنل NICU

احیا نوزاد

دکتر آگهین-دکتر احمدی

30/10/99

9:45-8

پرسنل NICU

ارتوپدی

دکتر رفعتیان

4/11/99

13:30-11:45

پرسنل ارتوپدی

نروسرجری

دکتر شریفی-دکتر زراسوند

5/11/99

11:10-9:40

پرسنل نروسرجری

دوره ی NICU

دکتر بشیرنژاد

7/11/99

9:30-8:30

پرسنل NICU

دوره ی NICU

دکتر بشیر نژاد

12/11/99

10-9

پرسنل NICU

دیستوشی

دکتر قره شیخ لو

18/11/99

10-9

پرسنل زنان و مامایی

دوره ی NICU

دکتر بشیر نژاد

19/11/99

10-8:30

پرسنل NICU

دوره ی NICU

دکتر بشیر نژاد

25/11/99

10-8:30

پرسنل NICU

 

 

 

لیست کارگاه های پزشکی سال 99

 

نام کارگاه

نام استاد

ورودی

تاریخ

کارگاه سوچور

دکتر کلانی

پزشکی 95

01/07/99

کارگاه استریل اسکراب

دکتر بیگدلی

پزشکی 95

01/07/99

کارگاه LP

دکتر بابادی

پزشکی 94

13/07/99

کارگاهLP

دکتر زندی

پزشکی 92

20/07/99

کارگاه چست تیوب

دکتر بورچی

پزشکی 92

22/07/99

کارگاه چست تیوب

دکتر بورچی

پزشکی 95

22/07/99

کارگاه احیای پیشرفته نوزاد

دکترآگهین

پزشکی 92

23/07/99

کارگاه احیای پیشرفته اطفال

دکتر جفرسته

پزشکی 92

23/07/99

کارگاه آتل گیری

دکتررفعتیان

پزشکی 92

23/07/99

کارگاه اینتوبه بزرگسالان

دکتر بیگدلی

پزشکی 92

23/07/99

کارگاه IV Line

دکتر طهماسبیان

پزشکی 92

29/07/99

کارگاه ALS-BLS

دکتربختیاری

پزشکی 92

30/07/99

کارگاه افاسمان و سایز های رحمی

دکتر شیخ لو

پزشکی 94

25/09/99

کارگاه معاینه شکم

دکتر خوانساری

پزشکی 95

03/10/99

کارگاه معاینات رکتال پروستات

دکتر هاشمی

پزشکی 95

09/10/99

کارگاه IUDگذاری وسونداژ

دکتر جنتی

پزشکی 94

09/10/99

کارگاه سوچور

دکتر کلانی

پزشکی 95

13/10/99

کارگاه NGT

خانم توکلی راد

پزشکی 95

17/10/99

کارگاه احیای نوزاد

دکتر بشیر نژاد

پزشکی 94

21/10/99

کارگاه تزریقات

خانم توکلی راد

پزشکی 95

21/10/99

کارگاه چست تیوب

دکتر بورچی

پزشکی 95

22/10/99

کارگاه معاینات چشم

دکترآذرکیش

پزشکی 94

29/10/99

کارگاه احیای نوزاد

دکتر جفرسته

پزشکی 94

25/11/99

کارگاه های برگزار شده پره اینترنی ورودی 93 در سال 99

                    نام کارگاه                              مدرس              گروه هدف               تاریخ        
احیای اطفال دکتر جفرسته پزشکی ورودی 93 99/6/31
احیای نوزاد دکتر آگهین پزشکی ورودی 93 99/6/31
How to write order and prescription دکتر سبزیوند پزشکی ورودی 93 99/6/31

 

                    نام کارگاه                              مدرس              گروه هدف               تاریخ        
تفسیر سی تی اسکن و ام آر آی دکتر حیدری پزشکی ورودی 93 99/6/30
معاینه برست-آی یو دی و... دکتر ترابی پزشکی ورودی 93 99/6/30
انواع پانسمان خانم محمودی پزشکی ورودی 93 99/6/30

                    نام کارگاه                              مدرس              گروه هدف               تاریخ        
ALS_BLS دکتر شیدایی پزشکی ورودی 93 99/6/29
Chest tube دکتر بورک پزشکی ورودی 93 99/6/29
انواع تزریقات خانم محمودی پزشکی ورودی 93 99/6/29

                    نام کارگاه                              مدرس              گروه هدف               تاریخ        
Toxicology دکتر بختیاری پزشکی ورودی 93 99/6/26
معاینه شکم حاد دکتر توکل پزشکی ورودی 93 99/6/26
سوند معده خانم محمودی پزشکی ورودی 93 99/6/26

        تاریخ                    گروه هدف                   مدرس                        نام کارگاه                
99/06/25
پزشکی ورودی 93 دکتر رفعتیان آتل گیری
99/06/25 پزشکی ورودی 93 آقای حبیبی سونداژ مرد
99/06/25 پزشکی ورودی 93 خانم محمودی سونداژ زن

                    نام کارگاه                              مدرس              گروه هدف               تاریخ        
مروری بر داروهای قلبی رایج و تداخلات دارویی آنها دکتر سعادتی پزشکی ورودی 93 99/6/24
Fundamental of electrocardiogram interpretation دکتر نبوی پزشکی ورودی 93 99/6/24
جستجوی منابع الکترونیکی دکتر نجیب پور پزشکی ورودی 93 99/6/24

          نام کارگاه                          مدرس                       گروه هدف                        تاریخ                  
اخلاق پزشکی دکتر طهماسبیان پزشکی ورودی 93 99/6/23
مهارت های ارتباطی دکتر  بختیاری پزشکی ورودی 93 99/6/23
Suture-sterile,scrub دکتر کلانی-دکتر بیگدلی پزشکی ورودی 93 99/6/23


 
  کارگاه های برگزار شده نیمسال اول 98 در مرکز مهارت های بالینی
         تاریخ                         

گروه هدف

                        
           

نام مدرس

                      
           

موضوع کارگاه

                         

98/1/25

دانشجویان پزشکی ورودی 92

خانم حمیدی

آموزش تزریقات

98/1/27

دانشجویان پزشکی ورودی 91

خانم نصرت آبادی

سونداژ

98/1/27

دانشجویان پزشکی ورودی 91

خانم کلانی

بخیه

98/1/28

دانشجویان پزشکی ورودی 91

خانم محمودی

NGT

98/1/30

دانشجویان پزشکی ورودی 91

دکتر شیدایی

سی پی آر و اینتوبه

98/1/31

دانشجویان پزشکی ورودی 91

دکتر قره شیخلو

پاپ اسمیر

98/1/31

دانشجویان پزشکی ورودی 91

دکتر بیگدلی

ABG

98/2/02

دانشجویان پزشکی ورودی 91

دکتر زندی

LPآموزش

98/2/11

دانشجویان پزشکی ورودی 91

خانم غریبی

پانسمان

98/2/24

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر قره شیخلو

معاینات زنان

98/2/25


دکتر سعادت

سمع صداهای قلبی ریوی

98/2/31


دکتر قره شیخلو

معاینات زنان

98/3/07

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر جنتی

معاینات زنان

98/3/21

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر جنتی

معاینات زنان

98/4/11

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر بشیرنژاد

سی پی آر پیشرفته نوزاد

   تاریخ                  

گروه مخاطب

            
            مدرس                         

نام کارگاه

                         

98/8/12

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر جنتی

زنان(سوندگذاری-آی یو دی گذاری)

98/8/21

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر جنتی

زنان(معاینه پستان-ای یو دی گذاری)

98/9/02

دانشجویان پزشکی ورودی 91

دکتر جفرسته

احیا نوزادان

98/9/25

دانشجویان پزشکی ورودی 94

دکتر حاجیوندی

آتل گیری

98/10/16

دانشجویان پزشکی ورودی 94

دکتر حاجبی

اورولوژی

98/10/21

دانشجویان پزشکی ورودی 94

دکتر بیگدلی

ABG

98/10/25

دانشجویان پزشکی ورودی 94

دکتر بیگدلی

ABG

98/10/28

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر بیگدلی

ABG

98/11/07

دانشجویان پزشکی ورودی 93

خانم رشیدی-خانم بیگدلی

اصول اسکراب

98/11/07

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر جلیلی

LPآموزش

98/11/08

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر جفرسته

احیا و اینتوبه نوزاد و کودک

98/11/08

دانشجویان پزشکی ورودی 93

دکتر بشیرنژاد

احیا نوزادان

98/11/14

گروه اول دانشجویان پزشکی ورودی  95

خانم کلانی

بخیه

98/11/14

گروه اول دانشجویان پزشکی ورودی  95

خانم رشیدی

اصول استریل

98/11/21

گروه اول دانشجویان پزشکی ورودی  95

خانم کلانی

بخیه

98/11/21

گروه اول دانشجویان پزشکی ورودی  95

خانم رشیدی

اصول استریل

98/11/27

دانشجویان پزشکی ورودی 94

دکتر بیگدلی

ABG

98/11/29

دانشجویان پزشکی ورودی 94

دکتر شیخ لو

زنان(افاسمان-دیلاتاسیون-معاینه)

  

    کارگاه های نیمسال اول 98 پرسنل بیمارستان گنجویان

 

          

نام کارگاه

                 
                         مدرس                     
            

    گروه هدف    

                
            تاریخ      

سی پی آر نوزادان

دکتر احمدی

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/1/28

دیستوشی-سی پی آر

دکتر شیخلو-دکتر بختیاری-دکتر احمدی

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/3/20

سی پی آر نوزاد

دکتر جفرسته

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/3/27

سی پی آر نوزاد

دکتر جفرسته

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/3/28

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/3/28

تفسیر نوار قلب

خانم مهرانفرد-آقای صادقی

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/3/29

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/4/10

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/4/25

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/5/15

سی پی آر

آقای عیسی منش-آقای بهرامی

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/5/23

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/6/12

 

 

             

نام کارگاه

            
                     

مدرس

             
                

گروه هدف

      
         

تاریخ

                                 

سی پی آر پیشرفته

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/8/19

آموزش مداوم(مراقبت تنفسی نوزاد)

خانم سخاوت پور

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/8/21

آموزش مداوم(سی پی آر)

آقای بهرامی_آقای خواصی

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/9/06

سی پی آر اطفال

دکتر جفرسته

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/9/17

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/9/24

سی پی آر نوزادان

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/9/24

دیستوشی

دکتر قره شیخ لو

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/10/18

سی پی آر اطفال

دکتر جفرسته

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/10/22

سی پی آر پیشرفته بزرگسالان

آقای مکارم

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/10/29

سی پی آر نوزادان

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان گنجویان

98/10/29

سی پی آر نوزادان

دکتر بشیرنژاد

متخصصین اطفال

98/11/19

 

                    کارگاه پرسنل شوش سال 98 

 

 

 

        

موضوع کارگاه

                            
            

نام مدرس

                          
                 

گروه هدف

              
            

تاریخ

                               

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/3/26

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/4/09

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/4/23

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/5/06

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/6/03

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/6/17

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/7/07

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/8/19

سی پی آر پیشرفته نوزاد

دکتر بشیرنژاد

پرسنل بیمارستان شوش

98/9/03

 

 

http://edu.dums.ac.ir/uploads/مستندات_کارگاه_های_پرسنل_و_متخصصین_98.rar

 


 

آزمون های برگزار شده در مرکز مهارت های بالینی سال98

 

 

 

         

آزمون آسکی رشته پرستاری ترم 1

                     
                  

98/03/10

                               

آزمون آسکی رشته هوشبری ترم 1

98/10/04

آزمون آسکی رشته پرستاری ترم 6

98/10/05

آزمون آسکی رشته اتاق عمل ترم 1

98/10/18

 دوره PHTM پرسنل فوریت های پزشکی

98/11/17

آزمون رشته پزشکی ورودی 91 و 92

98/12/26

http://edu.dums.ac.ir/uploads/مستندات_آزمون_های_آسکی_و.rar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه های برگزار شده پره اینترنی

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

مهارت های ارتباطی

دکتر بختیاری

18/6/97

14:30-13

24نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش ACLS

دکتر شیدایی

21/6/97

15-13:30

15 نفر دانشجویان پزشکی

 

اخلاق در پزشکی

خانم دکتر جمشیدی

18/6/97

10 -8

24 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش پوشیدن گان و دستکش

خانم بیگدلی

17/6/97

10:30-8

13 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش پوشیدن گان و دستکش

خانم بیگدلی

17/6/97

13-11

11 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش بخیه زدن

خانم کلانی

17/6/97

10:30-8

11 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش بخیه زدن

خانم کلانی

17/6/97

13-11

13 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش بانداژ و پانسمان

خانم نصرت آبادی

21/6/97

9-8

6 نفر دانشجویان پزشکی گروه 1

 

آموزش پانسمان و بانداژ

خانم نصرت آبادی

21/6/97

10-9

5 نفر دانشجویان پزشکی گروه 2

 

آموزش پانسمان و بانداژ

خانم نصرت آبادی

21/6/97

11-10

8 نفر دانشجویان پزشکی گروه 3

 

پزشکی قانونی

خانم دکتر جمشیدی

18/6/97

12 -10

24 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

آموزش تزریقات

خانم موسوی

21/6/97

9-8

 8نفر دانشجویان پزشکی  گروه 1

 

آموزش تزریقات

خانم موسوی

21/6/97

10-9

7 نفر دانشجویان پزشکی گروه 2

 

آموزش تزریقات

خانم موسوی

21/6/97

11-10

8نفر دانشجویان پزشکی گروه 3

 

Toxicology

Documentation

دکتر بختیاری

19/6/97

11-8

24نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش سوند گذاری معده

خانم مجیدی

20/6/97

12:30-13:30

11نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش سونداژ

خانم کلانی

19/6/97

12:30-14:30

11 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش سونداژ

آقای حبیبی

19/6/97

12:30-14:30

13 نفر دانشجویان پزشکی

 

آموزش V/S

خانم کیارسی

21/6/97

9-8

5 نفر دانشجویان پزشکی گروه 1

 

آموزش V/S

خانم کیارسی

21/6/97

10-9

7نفر دانشجویان پزشکی گروه 2

 

آموزش V/S

خانم کیارسی

21/6/97

11-10

6نفر دانشجویان پزشکی گروه 3

 

فارماکولوژی بالینی

دکتر نبوی

17/6/97

12 -10

24 نفر دانشجویان پزشکی ورودی

 

کنترل عفونت های بیمارستانی

دکتر موذن

17/6/97

13 -14:30

24 نفر دانشجویان پزشکی

 

معاینات نورولوژی

دکتر زندی

18/6/ 97

17-15:30

24 نفر دانشجوی پزشکی ورودی 91

 

جستجوی منابع الکترونیکی

دکتر نجیب پور

18/6/97

15:30-14

24نفر دانشجویان پزشکی

 

 

آموزش نسخه خوانی

دکتر کریمی

21/6/97

13:30-11:30

15نفر دانشجویان پزشکی

 

 

تفسیر EKG


آقای دکتر نبوی


20/6/97

8-10

24 نفر دانشجویان پزشکی


دانلود مستندات کارگاه های برگزار شده پره اینترنی

 


 

کارگاه ها برگزار شده نیمسال دوم سال 96

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

آموزش افاسمان دیلاتاسیون

دکتر قره شیخلو

18/2/97

12-10

10 نفر دانشجویان پزشکی ورودی92

 

آموزش اینتوبه و سی پی آر

دکتر نعنایی

1/3/97

12-10

13 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش LP

دکتر جلیلی

16/2/97

13-10

28 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش اینتوبه و سی پی آر

دکتر نعنایی

29/2/97

12-10

18 نفر دانشجویان پزشکی ورودی93

 

آموزش اینتوبه و سی پی آر

دکتر نعنایی

11/2/97

12- 9

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش آتل گیری و گچ گیری

دکتر دباغ

19/2/97

13-11

21 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش کریکوتومی

دکتر ابراهیم نژاد

27/1/97

12-10

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینات اطفال

دکتر احمدی

17/2/97

11- 8

13 نفر دانشجویان پزشکی ورودی92

 

آموزش معاینات چشم

دکتر آذر کیش

25/2/97

16-14

9 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینه گوش

دکتر ابراهیم نژاد

25/2/97

13-11

9 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینات اطفال

دکتر احمدی

19/2/97

12-10

10 نفر دانشجویان پزشکی ورودی92

 

آموزش چست تیوپ

دکتر علوی

28/1/97

14- 12

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش چست تیوپ

دکتر علوی

22/2/97

15- 12

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش سی پی آر اطفال

دکتر خوشحال

21/1/97

12-10

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش اینتوبه

خانم بیگدلی

19/3/97

10- 8

15 نفر دانشجویان پزشکی ورودی94

 

کارگاه آموزش معاینات نورولوژی

دکتر زندی

21/4/1397

12-9

معاینات چشم

دکتر آذرکیش

14:30-13                مورخ 25/2/97

پزشکی ورودی 91

آموزش معاینات رکتال

دکتر عصاریان

3/2/97

13-12

12 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

آموزش معاینات زنان

خانم نصرت آبادی

3/2/97

12-8

11 نفر دانشجویان پرستاری

 

آموزش معاینه گوش

دکتر ابراهیم نژاد

10/2/97

13-12

9 نفر دانشجویان پزشکی ورودی91

 

دانلود مستندات کارگاه های برگزار شده نیمسال دوم 96


کارگاه های برگزار شده برای  پرسنل بیمارستان 

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

احیاء پیشرفته

آقای مکارم

23/5/97

30/10- 30/8

24 نفر پرسنل جراحی زنان و داخلی

احیاء پیشرفته

آقای مکارم

30/5/97

11- 30/8

پرستاران بخشهای اعصاب و روان

 

احیای قلبی ریوی پیشرفته

آقای مکارم

6/6/97

11- 8

پرسنل جراحی زنان و داخلی جراحی و اورژانس

احیای قلبی ریوی پیشرفته

آقای مکارم

30/5/97

11- 8

پرسنل اعصاب وروان  و داخلی جراحی

احیاء پیشرفته

آقای مکارم

14/5/97

30/10- 30/8

13 نفر پرستاران بخشهای داخلی 1 و داخلی 2

 

معاینات و احیا نوزاد

آقای دکتر احمدی

2/5/97

11- 9

8 نفر پرستاران بخش NIC

 

معاینات و احیا نوزاد

آقای دکتر احمدی

22/5/97

30/11- 30/8

10 نفر پرستاران بخش NIC

 

معاینات و احیا نوزاد

دکتر احمدی

24/5/97

11- 8

پرسنل NICU

معاینات و احیا نوزاد

دکتر احمدی

5/6/97

11- 8

پرسنل NICU

معاینات و احیا نوزاد

دکتر احمدی

29/5/97

11- 8

پرسنل NICU

دانلود مستندات کارگاه های پرسنل بیمارستان 


کارگاه های کمک های اولیه اعضای بسیج

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

احیا قلبی ریوی

خانم موسوی

29/5/97

30/12- 30/8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی  

انواع پانسمان و بانداژ

خانم کیارسی

10/6/97

14- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات   

خانم موسوی

27/5/97

30/12- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات و احیا قلبی ریوی

آقای عقابی

21/5/97

18- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

احیای قلبی ریوی

خانم کیارسی

5/6/97

14- 8

25 نفراعضای بسیج جامعه پزشکی 

احیا قلبی ریوی

خانم موسوی

29/5/97

30/12- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

احیای قلبی ریوی

خانم کیارسی

6/6/97

14- 8

25نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی

احیای قلبی ریوی

آقای عقابی

23/5/97

16- 8

25 نفراعضای بسیج جامعه پزشکی 

انواع پانسمان و بانداژ

خانم کیارسی

7/6/97

14- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات

خانم کیارسی

4/6/97

14- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

انواع پانسمان و بانداژ

خانم موسوی

30/5/97

30/12- 30/8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی   

 آموزش تزریقات

خانم موسوی

24/5/97

30/12- 8

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات

خانم کیارسی

3/6/97

 

25 نفر اعضای بسیج جامعه پزشکی 

تزریقات

آقای عقابی

20/5/97

              18- 8

25 نفر  اعضای بسیج جامعه پزشکی 

 

دانلود مستندات کارگاه های کمک های اولیه اعضای بسیج


کارگاه های برگزار شده مامایی 

نام کارگاه

مدرس

زمان و ساعت برگزاری کارگاه

فراگیران

آموزش آی یو دی گذاری

خانم حسن نژاد

26/6/97

12-10

34 نفر ماما از مراکز بهداشت

آموزش آی یو دی گذاری

خانم حسن نژاد

27/6/97

12-10

34 نفر ماما از مراکز بهداشت

آموزش آی یو دی گذاری

خانم حسن نژاد

25/6/97

12-10

34 نفر ماما از مراکز بهداشت

آموزش معاینه پستان

خانم نصرت آبادی

26/6/97

10-8

34 نفر ماما  از مراکز بهداشت

آموزش معاینه سینه

خانم نصرت آبادی

27/6/97

10-8

34 نفر ماما  از مراکز بهداشت

آموزش معاینه پستان

خانم نصرت آبادی

25/6/97

10-8

34 نفر ماما  از مراکز بهداشت

 

 

دانلود مستندات کارگاه های مامایی 

 

 

فراگیران

زمان و ساعت برگزاری

مدرس

نام کارگاه

 NICU پرسنل

25/6/97

10:30-9

دکتر احمدی

معاینات و احیای نوزاد

CCU پرسنل

و دانشجو های پرستاری

11/7/97

 

آقای مکارم

احیای پیشرفته  بزرگسالان

CCU پرسنل

و دانشجوهای پرستاری

23/7/97

11-9

آقای مکارم

احیای پیشرفته بزرگسالان

NICU پرسنل

23/7/97

دکتر احمدی

احیا و معاینات نوزاد

ICU پرسنل

30/7/97

11-9

آقای عیسی منش

احیای پیشرفته بزرگسالان

پزشکان متخصص اطفال و زنان

20/8/97

11-9

دکتر بشیر نژاد

احیای پیشرفته نوزاد

پرستاران معاونت درمان

1/9/97

11-9

دکتر بشیرنژاد

احیای نوزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراگیران

زمان و ساعت برگزاری

مدرس

نام کارگاه

دانشجو پزشکی ورودی94

1/6/97

12-10

دکتر قره شیخلو

معاینات زنان

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

21/7/97

16-13

خانم مسعودی

گارگاه سونداژ

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

21/7/97

18-16

خانم مسعودی

گارگاه سونداژ

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

28/7/97

15-13

خانم محمودی

کارگاه سونداژمعده

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

28/7/97

17-15

خانم محمودی

کارگاه سونداژمعده

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

5/8/97

15-13

خانم نصرت آبادی

کارگاه پانسمان و بانداژ

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

5/8/97

17-15

خانم نصرت آبادی

کارگاه پانسمان و بانداژ

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

12/8/97

15-13

خانم کلانی

کارگاه بخیه

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

12/8/97

17-15

خانم کلانی

کارگاه بخیه

دانشجویان پزشکی ورودی92

15/8/97

12-10

دکتر قره شیخلو

معاینات زنان

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

15-13

خانم کلانی

اصول اسکراپ

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

17-15

خانم کلانی

اصول اسکراپ

گروه 1 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

15-13

خانم بساک

آموزش تزریقات

گروه 2 دانشجویان پزشکی ورودی94

19/8/97

17-15

خانم بساک

آموزش تزریقات

دانشجو پزشکی ورودی93

23/8/97

14-12

دکتر موسوی

آموزش علایم حیاتی

دانشجو پزشکی  ورودی93

26/8/97

14-12

دکتر اسدی

آموزش اینتوبه

 

17/9/97

15-13

خانم کلانی

کارگاه پوشیدن گان و دستکش

دانشجوهای پزشکی ورودی 94

21/9/97

16-13

خانم محمودی

سونداژمعده

دانشجوهای پزشکی ورودی 94

27/9/97

17-15

خانم حمیدی

تزریقات وریدی و عضلانی

 
 

 

اخبار مرکز مطالعات
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
مراسم گرامیداشت روز استاد و جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزارشد
 ٠٩:٥٨ - 1400/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
دومین نشست ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیأت علمی
 ١١:٤٨ - 1400/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه مرجعیت سرطان اطفال در تاریخ 1400/05/25
آگاهي سازي عمومي تغذيه با شير مادر
فراخوان پذیرش
ارزیابی درونی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول در"جشنواره شهید مطهری "در سال ۱۴۰۰ درخشید
کسب رتبه تایید کامل اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ژورنال کلاب
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان: آنالیز جامعCOVID-19 در دوران بارداری، توسط سرکار خانم نصرت بهرامی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری
 ٠٩:٢٦ - 1400/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب دانشکده پرستاری
برگزاری ژورنال کلاب با عنوان: ارتباط بین وضعیت ویتامینD در بارداری و خطر ابتلا به پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد- شاهدی لانه گزینی شده، توسط سرکار خانم مهناز نصرت آبادی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری
 ١١:٣٨ - 1400/03/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب
سامانه ها
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 584
 بازدید امروز : 56
 کل بازدید : 1246248
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.5928

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved