فرم ارزشیابی رضایتمندی شغلی
فرم ارزشیابی رضایتمندی شغلی (آموزشی- رفاهی) اعضای هیأت علمی بالینی در مرکز آموزش درمانی بزرگ دزفول
 نام و نام خانوادگی هیأت علمی :
 *
 گروه آموزش :
 *
 1 - حقوق،دستمزدو مزایای شغلی شما جهت انجام امور آموزشی در بیمارستان کافی می باشد ؟
 ***
2 - لوازم و امکانات آموزشی متناسب با تدریس شما در بیمارستان وجود دارد؟
 
 3 - فضای آموزشی کافی متناسب با تدریس شما در بیمارستان وجود دارد؟
 
 4 - امکان دسترسی به کتب مرجع  و مجلات علمی به روز در فضای بیمارستان وجود دارد؟
 *
 5 - امکان دسترسی به اینترنت برای عضو هیأت علمی در فضای بیمارستان آموزشی پیش بینی شده است ؟
 *
 6 - روند انجام کارها  و امور اداری در زمینه آموزش در بیمارستان مطلوب می باشد ؟
 *
 7 - سیستم مدیریتی پاسخگوی نیاز های آموزشی شما می باشد و ضابطه مند عمل می نماید ؟
 *
 8 - اطلاع رسانی قوانین و مقررات مرتبط با امور آموزشی و رفاهی به نحو مطلوب صورت می پذیرد؟
 *
 9- منزلت و احترام اعضای هیأت علمی توسط کادر مدیریتی بیمارستان رعایت میگردد ؟
 *
 10 - منزلت و احترام اعضای هیأت علمی توسط کارمندان و کارشناسان بیمارستان رعایت می گردد ؟
 *
 11 - منزلت و احترام اعضای هیأت علمی توسط فراگیران رعایت می گردد ؟  *
 12 - ارتباط آموزشی بیمارستان با سایر مراکز علمی برقرار می باشد ؟
 *
 13 - امکانات رفاهی مورد نیاز اعضای هیأت علمی مانند محل استراحت ، پذیرایی و دسترسی به اینترنت به نحو مطلوب پیش بینی شده است ؟
 *
 
   

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved