کاربر دانشجو
چک لیست استفاده از لاگ بوک paper base دانشکده پیراپزشکی و پرستاری- کاربر دانشجو
نام دانشجو : *
نام خانوادگی دانشجو : *
شماره دانشجویی: *
دانشکده : *
ترم تحصیلی : *

چک لیست استفاده از لاگ بوک paper base دانشکده پیراپزشکی و پرستاری- کاربر دانشجو

شرح مواد بله خیر توضیحات
1 - آیا لاگ بوک در اختیار شما قرار گرفته است؟
2 - تکمیل به موقع لاگ بوک توسط شما صورت گرفته است؟
3- آیا تمامی قسمت های لاگ بوک تکمیل شده است؟

4 -آیا بازخورد از استاد مربوطه دریافت کرده اید؟

5 -آیا لاگ بوک به تایید استاد رسیده است؟

6 - آیا لاگ بوک به تایید مدیرگروه رسیده است؟
7 - آیا محلی برای بایگانی لاگ بوکها در نظر گرفته شده است؟
8 - آیا از محتوای لاگ بوک و نحوه برنامه ریزی آن رضایت دارید؟
نظرات و پیشنهادات:

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved