سال 99

 

فرایندهای برتر دانشگاهی در سال 1399

ردیف

عنوان فرایند


نام مجری مسئول/ دریافت کننده مکاتبات

حيطه نوآوري فرایند

1

طراحی، مدیریت و رهبری "تیم واکنش سریع" در مواجهه با طغیان بیماری ها و چالش های طبیعی با رویکرد آموزشی

 


دکتر عزت اله قاسمی

مدیریت و رهبری آموزشی

2

طراحی، اجرا و ارزیابی آزمون صلاحیت تشخیصی کارآموزان رشته علوم آزمایشگاهی در بخش باکتری شناسی بر پایه سامانه های

 

آموزش الکترونیک

خانم دکتر بهناز دیهیم

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

3

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی نسخه نویسی اجتماعی با تأکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در برنامه درسی بهداشت

کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول


خانم دکتر مریم مظاهری

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 

 

 

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved