معرفی و شرح وظایف

مسئول اداره دانش آموختگان 

 

خانم سوگل پور غفاري      

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین وظایف اداره دانش آموختگان :

·           اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان به وزارت بهداشت

·           صدور تائيديه تحصیلی موقت جهت دانشجويان به اداره طرح 

·           صدور تائيديه  تحصیلی دائم جهت فارغ التحصیلانی که در امتحان آزمون استخدامی قبول گردیده اند یا قبلاً کارمند بوده اند . به کارگزینی و مدیریت نیروی انسانی و سایر دانشگاهها

·           صدور گواهی موقت تحصيلي

·         صدور مجوز تحويل مدرك و ارسال یک نسخه از آن به وزارت بهداشت

·         صدور دانشنامه و گواهی ریز نمرات

·         صدور گواهي پروانه براي رشته هاي پروانه دار و اعلام آن  به وزارت بهداشت

·         صدور و ارسال ریز نمرات برای دانشجویانی که درمقاطع بالاتر که درسایر دانشگاههای کشور قبول گردیده اند .

·         تائید  مدارک تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیلی که مدارک خود را تحویل گرفته اند و به خارج از کشور ارائه نموده اند

·         مكاتبات با وزارت بهداشت

·         مكاتبات با  نيروي انساني سایر دانشگاهها

·         مکاتبه با دانشگاههای آزاد سراسر کشور در مورد دانشجویان فارغ التحصیل که درمقاطع بالاتر قبول گردیده اند یا متقاضی استخدام آن دانشگاه هستند.

·         سایر مکاتبات اداری دیگر