معرفی و شرح وظایف

مسئول اداره خدمات ماشینی

خانم زهره مهرجویان

 

شرح وظايف مسئول اداره خدمات ماشينی

 اهم وظايف :

 • به روز رسانی رکوردهای دانشجويان و سوابق آموزشی آنها با توجه به مکاتبات ادارات ثبت نام و پذيرش و فارغ التحصيلان شامل درج تغييرات وضعيت تحصيلی (اخراج ، انصراف ، انتقال ، تغيير رشته و ...) در سيستم آموزش
 •  مديريت و اجرای روالهای الکترونيکی اموزش شامل ثبت نام الکترونيکی ، انتخاب واحد اينترنتی ، حذف و اضافه اینترنتی ، ثبت نمرات و ...
 • آموزش کاربران سيستم  سما  در حوزه معاونت و دانشکده های وابسته و پاسخگويی به منظور رفع ابهامات آنان
 • تعريف اطلاعات دانشجويان جديدالورود ارسالی از سازمان سنجش در هر سال تحصيلی و تکميل اطلاعات اوليه 
 • صدور کارت دانشجويی موقت ودائم
 • کد گذاری و ثبت اطلاعات اساتيد
 • کد گذاری  درس و ثبت اطلاعات دروس
 • کد گذاری وثبت اطلاعات رشته های تحصيلی
 • درج کدهای استاندارد مربوط به ساير  اطلاعات ثابت سيستم سما 
 • تهيه آمار درخواستی از حوزه معاونت آموزشی در خصوص تعداد و وضعيت تحصيلی دانشجويان از بدو تاسيس دانشگاه تاکنون
 • کنترل دسترسی کاربران دانشکده ها و دانشجويان و اساتيد به بانک اطلاعاتي
 • کنترل صحت نمرات ثبت شده توسط اساتيد در وب
 • تعريف تقويم آموزشی و يازمانبندی نيمسال جديد (شروع ترم ،انتخاب واحد ، حذف و اضافه و ...)
 •  ثبت اطلاعات دانشجويان جهت آزمون جامع علوم پايه پزشکی و پيش کارورزی
 • به روز رسانی و ثبت اطلاعات در وب سايت معاونت آموزشی
 • نگهداری بانک اطلاعات _ اعمال و پيگری تغييرات جديد _ تهيه پشتيبان