معرفی و شرح وظایف مدیر و معاون مدیر

 مدیر مرکز آموزش مداوم :


جناب آقای شمشیرگر زاده

مدیر اداره آموزش مداوم

شرح وظایف :
نظارت برحسن اجرایی قوانین وآئین نامه های  ومصوبات آموزش مداوم
کمیته ماده 6 مشمولین
کمیته موارد خاص مشمولین
کمیته تخصیص  امتیاز
کمیته ازریابی وارزشیابی برنامه ها
کمیته  ارزیابی برنامه های خارج از کشور
تدوین مصوبات  وشیوه های آموزشی  ارتفا سلامت  جامعه
ارائه مصوبات پیشنهادی  طرح در شورای عالی آموزش مداوم
جضور در جلسات شورای عالی دبیران کشوری واستانی جهت توسعه فرآیند های آموزشی
باز دید از مراکز پیشرفته در برنامه های آموزش مداوم پزشکی داخل کشور وخارج از کشور به منظور  بهبود کیفیت اجرایی برنامه ها
مکاتبات مکتوب وغیر مکتوب  با حهت پشبرد اهداف آموزش مداوم

نظارت براجرایی کلیه قوانین وآئین نامه های آموزش پزشکی
نظارت برکلیه خدمات آموزش مداوم جامعه پزشکی
ازیابی وازرشیابی برنامه ها
نظارت بر کمیته اعطای امتیاز به گواهی های خارج از کشور مشمولین وکد کذاری برنامه ها
صدور گواهی شرکت در برنامه
 نظارت بر ارزیابی صدور گواهی نهایی مشمولین
 نظارت برارزیابی کمیته ماده شش
ارزیابی برنامه های مدون
ارزیابی برنامه های غیر حضوری
ارزیابی برنامه های کارگاهی ارزیابی  برنامه های سمیتار ، کارگاه ، کنفرانس وهمایش
نظارت بر اجرایی کلیه برنامه ها (حضوری وغیر حضوری-مدون ،کارگاه، کنفرانس، سمینار ،کنفرانس)
نظارت بر فرآیند در خواست دبیری
نظارت بر فرایند ثبت مشخصات  برنامه ها
نظارت بر فرآیند ثبت نام مشمولین درسامانه
نظارت بر حضور وغیاب مشمولین وامتیاز در برنامه
نظارت برپوسترهای آموزشی  وارزیابی آن
نظارت بر صدور  پروانه مطب
نظارت برکمیته ماده شش
 نظارت برتشکیل کمیته ها ی موارد خاص
نظارت برحسن اجرایی کلیه قوانین ومصوبات آموزشی
حضور درکلیه جلسات دبران وشورای عالی آموزش مداوم استانی وستادی