معرفی

مدیر امور هیات علمی

 

جناب آقای محمد علی توسنگ

مدرک : کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی