معرفی مسئول دفتر

مسئول دفتر 

آقای علیرضا خاکی شانه ساز


پست الکترونيک   Shanesaz.a@dums.ac.ir

 

 

 

شماره تماس:          6269531-0641             

                        0641-6269533

 

آدرس پستی : آدرس :دزفول انتهای بلوار آزادگان میدان دانشجو معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
کدپستی: 53476-64616