معرفی مسئول دفتر

مسئول دفتر 

سرکار خانم ذوالفقاری

پست الکترونيک   

 

 

 

شماره تماس:         

 0641-6269533

 

 

 

آدرس پستی : آدرس :دزفول انتهای بلوار آزادگان میدان دانشجو معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
کدپستی: 53476-64616