شرح وظایف

Duties description and introduction of faculty affairs department

« شرح وظايف و معرفي اداره امور هيات علمي»

 

Regarding the position of science and knowledge in Islamic culture and necessity of protecting dignity and high sacredness of academic places and regarding the pivotal and valuable role of faculty members of academic department that is one of  the basic centers in the academic deputy 's of university,  this department was established in July,2011,  in Dezful Medical  Sciences  University for serving faculty members. In the same vein, this department  pursues the acceleration of the delivered tasks and the demands of the faculty members affairs.

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط های آموزشی و نظر به نقش محوری و ارزنده اعضای هیات علمی محترم اداره امور هيأت علمي که يكي از مراكز اصلي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه بشمار مي رود از مرداد ماه سال 91 در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستاي خدمت رساني به اعضاي محترم هيأت علمي تأسيس شده است و هدف آن تسريع درانجام امورمحوله و رسيدگي به امور هيأت علمي دانشگاه می باشد.

1- Organization and concentration of affairs related to faculty members.

سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

2-Modification and improvement of assessment processes of activities of faculty members in the university.

 • اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه

3- To honor faculty members and to respond to their affairs in  good time to provide an appropriate context to reach their full scientific potential

 • تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان

4-  To provide a comprehensive data base of faculty members to monitor and also provide required accounts and statistics.

 • تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هيات علمي جهت پايش فعاليت ها و تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز

5- To form files for faculty members scientific, academic, research and executive accomplishments and records

 • تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي

6- To direct necessary correspondence with the subordinated ministry of universities  d and other higher-education institutions.

 • مكاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاهها و سايرموسسات آموزش عالي

7- To inform faculty members about constitutions and approved instructions of ministry

 • اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي

8- To have correspondences with ministry and all of the universities in the country to raise the rank and the employment of faculty members.

 • مكاتبات با وزارت متبوع و دانشگاههاي سراسر كشور جهت ارتقاء رتبه و استخدام اعضاي هيات علمي

9- To direct correspondences related to official notices of faculty members.

 • مكاتبات مربوط به ابلاغهاي اعضاي هيات علمي

10- Evaluation and assessment of faculty members educational activities.

 • ارزیابی فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي

11- To communicate with deans of  subordinated faculties for annual evaluation and certification of faculty member's performance.

 • ارتباط با رياست دانشكده هاي تابعه جهت ارزیابی سالانه و گواهی کار کرد اعضاء علمی

12- To send and collect forms of annual rank promotion accompanied with related documents and the changes in faculty member's employment status.

 • ارسال و جمع آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامياعضاي هيات علمي

13- To communicate with university research assistance to verify faculty member's research documents and certificates.

 • ارتباط با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاي هيات علمي

14- To communicate with studies and development center in Medical Sciences University to verify faculty member's documents , certificates, and university degrees.

 • ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات مربوط به اعضاي هيات علمي

15- To study faculty members academic record for annual promotion  and  modification of their employment status.

 • بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه و تغيير وضع استخدامي آنان

16-  To direct the necessary correspondence with the  university  chancellor and the his educational vice-chancellor to appeal and employ faculty members.

 • مكاتبات لازم با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت جذب و بکارگیری اعضاي هيات علمي

17- To collect and survey  faculty member's documents  and certificates on their  promotion in different areas.

·        جمع آوری و بررسی مدرارک و مستندات اعضاء هیات علمی جهت ارتقاء در زمینه های مختلف

18-The  public announcement of  faculty members employment after receiving the permission  license from  the mentioned ministry.

 • اعلام فراخوان هیات علمی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع

19- To provide information related to faculty members by computer.

 • تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي

20- To monitor faculty members academic activities.

 • پايش فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي

21- To coordinate with holding committees of annual rank promotion, and the change in employment status.

 • هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

22- To bring up filled forms and faculty member's documents presented to university promotion expertise committee.

طرح فرمهاي تكميل شده و مستندات ارائه شده اعضاي هيات علمي به كميته كارشناسي ترفيع و ارتقاء دانشگاه

23- The announcement of results by the promotion committee of university faculty members to the university source and development management.

 • اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشگاه

24- The announcement of result by promotion committee of university faculty members to faculty members.

 • اعلام نتايجكميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي

25- To direct the necessary correspondence for transferring faculty members to other universities and higher education (postgraduate) institutions.

مکاتبات لازم جهت نقل و انتقالات اعضای هیات علمی به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (تحصیلات تکمیلی)

26- To direct necessary correspondence for  faculty members involved  in special commitment and compulsory program.

مکاتبات لازم جهت اعضای هیات علمی مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص

27- To establish surveys and need-assessment for updating the regulations and related instructions.

برررسی مطالعاتی و نیاز سنجی بمنظور به روز کردن آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved