شرح وظایف

شرح وظايف و معرفي اداره امور هيات علمي


با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط های آموزشی و نظر به نقش محوری و ارزنده اعضای هیات علمی محترم اداره امور هيأت علمي که  يكي از مراكز اصلي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه بشمار مي رود از مرداد ماه سال 91 در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در راستاي خدمت رساني به اعضاي محترم هيأت علمي تأسيس شده است و هدف آن تسريع درانجام امورمحوله و رسيدگي به امور هيأت علمي دانشگاه می باشد.

 • سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي
 • اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
 • تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان
 • تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هيات علمي جهت پايش فعاليت ها و تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز 
 • تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
 • مكاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاهها و ساير  موسسات آموزش عالي
 • اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي 
 • مكاتبات با وزارت متبوع و دانشگاههاي سراسر كشور جهت جذب رتبه و استخدام اعضاي هيات علمي 
 • مكاتبات مربوط به ابلاغهاي اعضاي هيات علمي
 • ارزیابی فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي
 • ارتباط با رياست دانشكده هاي تابعه جهت ارزیابی سالانه و گواهی کار کرد اعضاء علمی 
 • ارسال و جمع آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
 • ارتباط با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاي هيات علمي
 • ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات مربوط به اعضاي هيات علمي 
 • بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه و ارتقا و تغيير وضع استخدامي آنان
 • مكاتبات لازم با ریاست محترم  دانشگاه  و معاونت محترم آموزشی دانشگاه جهت جذب و بکارگیری اعضاي هيات علمي
 • جمع آوری و بررسی مدرارک و مستندات اعضاء هیات علمی جهت ارتقاء در زمینه های مختلف
 • اعلام فراخوان هیات علمی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع 
 • تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي
 • پايش فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي
 • هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
 • طرح فرمهاي تكميل شده و مستندات ارائه شده اعضاي هيات علمي به كميته كارشناسي ترفيع و ارتقاء دانشگاه 
 • اعلام نتايج كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشگاه 
 • اعلام نتايج  كميته ترفيع و ارتقاء اعضاءهيئت علمي دانشگاه به اعضاي هيات علمي
 • مكاتبات لازم جهت نقل و انتقالات اعضاي هيات علمي به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
 • مكاتبات لازم جهت اعضاي هيات علمي مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
 • بررسي مطالعاتي و نيازسنجي به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه