آئین نامه

آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

دستورالعمل ها،بخشنامه ها و آیین نامه ها سال 96

بخشنامه شماره 222/510/د مورخ 4/4/92 مدیرکل محترم دانشجویان شاهد و ایثار در خصوص ترم تابستانه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز