معرفی و شرح وظایف کارشناسان

کارشناس نیازسنجی برنامه ریزی آموزش مداوم وآزاد
سرکار خانم فروغ  علیپور ساکی

شرح وظایف :

ارزشیابی ونیاز سنجی برنامه ها
تکمیل فرم مشخصات برنامه وتبت در سامانه آموزش مداوم
ثبت درخواست دبیری برنامه
حضور  وغیاب مشمولین  در برنامه ها
اعلام برنامه پس از صدور مجوز به دبیر علمی برنامه
ارزیابی وارزشیبابی برنامه  تکمیل فرم نهایی ارزیابی
اطلاع رسانی به مشمولین از طریق پیامک
الویت بندی برنامه ها براساس نیاز سنجی
تهیه کلیه فرم های برنامه ها
تهیه ملزمات برنامه
هماهنگی های لازم جهت اجرایی برنامه
هماهنگی با دبیر علمی برنامه
هماهنگی مکان برنامه
کار شناس نظارت وارزشیبابی برنامه:
ازشیابی دانش نگرش مهارت در برنامه ها
ارزیابی سخنران برنامه
ارزیابی محتوای آموزشی
ارزیابی سخنرانان برنامه
ارزیابی برنامه های حضوری
تککمیل فرم نهایی برنامه
ارسال مستند ات به وزارت متبوع

کارشناس برنامه ریزی آموزش از راه دور و فناوری  اطلاعات

شرح وظایف :
بانک اطلاعات برنامه های آموزش مداوم
بانک اطلاعات  برنامه های غیر حضوری
بانک فعالیت های آموزشی وپژوهشی
بانک اطلاعات استفاد کنندگان  ازکمیته ماده6
تهیه کلیه فرمتهای  فایلهای مورد نیاز آموزش از راه دور
 چند رسانه ای برنامه های غیر حضوری وساماندهی برنامه ها
تهیه CDآموزشی  برنامه وجزوات آموزشی  ومقالات
به روز نمودن سیستم  صوتی وتصویری  وضبط برنامه ها
رسیدگی به امور سخت افزاری ونرم افزاری مرکز

کارشناس آموزش تکنو لوژی آموزشی

شرح وظایف :
تهیه کلیه تجهیزات و وسایل کمک آموزشی برنامه از قبیل تجهیزات آموزشی پزشکی
تهیه پکیج های آموزشی 
نگهداری از تجهیزات کارگاهای عملی
ایجاد  فضای مناسب جهت استفاده از تجهیزات آموزشی سمعی و بصری
کارشناس آموزش  آزاد

شرح وظایف :

ارزیابی برنامه های آموزشی آزاد
نیازسنجی برنامه ها  ی آزادبر اساس الویت بندی
ارزیابی مراکز تحقیقاتی  جهت اجرا برنامه های مورد نیاز
ارزیابی نشریات ومقالات ترجمه کتاب
ارزیابی پوسترهای آموزشی
ارزیابی بروشورهای آموزشی
ارزیابی کلاس عادی  تقویتی و کنگور