تاریخچه

تاریخچه آموزش مداوم


قانون آموزش مداوم جامعه  پزشکی ابتدا تحت عنوان قانون باز آموزی و نو آموزی پزشکی کشور در اوخر سال
1369برای اجرای یک دوره  پنج ساله تصویب شد ودر تاریخ 12/2/1375 با تغیر نام به آموزش مداوم جامعه پزشکی به تصویب نهایی مجلس رسید.

هدف قانون آموزش مداوم:
هدف کلی اجرای آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ارتقاء سطح دانش ومهارت شغلی جامعه پزشکی وبهینه سازی خدمات بهداشتی و درمانی کشور و دستیابی به استاندادهای کار آمد ومطلوب  خدمات پزشکی وحرفه  های وابسته منطبق با نیازهای جامعه می باشد هدف نهایی آموزش مداوم ارتقا کیفت سلامت جامعه باشد.