سامانه آموزش مداوم

                         سامانه آموزش مداوم
 
 
قابل توجه کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم
Pause


آخــرین بــرنامــه های حضوری

 

 

 

 

 
شناسهعنــوانمجریشروع 
28494 فرآوردهای خونی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1392/09/11  
34325 فشارخون دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1392/09/11  
32675 گارگاه آموزشی مسمومیت با متانول دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1392/09/13  
32556 فوریتهای مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1392/09/19  
34174 کنفرانس علمی یکروزه احیاء قلبی و ریوی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1392/09/20  
 

آخــرین بــرنامــه های غیر حضوری               

جهت مشاهده کلیه برنامــه های غیر حضوری کلیک کنید


 
 

شناسه

عنــوانمجریشروع

404

 

عفونتهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1392/06/01