برنامه هفتگی -امتحانات دانشکده ها

برنامه هفتگی دانشجویان در نیمسال اول1399-1400  به تفکیک دانشکده را می توانید از زیر دانلود نمایید

برنامه هفتگی دانشکده پزشکی

برنامه هفتگی دانشکده پرستاری

برنامه هفتگی دانشکده پیراپزشکی : 

دانلود برنامه گروه هوشبری

دانلود برنامه گروه علوم آزمایشگاهی

دانلود برنامه گروه اتاق عمل

 

برنامه امتحانات دانشجویان در نیمسال دوم 98 به تفکیک دانشکده را می توانید از زیر دانلود نمایید

برنامه امتحانات دانشکده پزشکی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری

برنامه امتحانات دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved