برنامه هفتگی دانشکده ها

برنامه هفتگی دانشجوان در نیمسال اول96 به تفکیک دانشکده را می توانید از زیر دانلود نمایید

برنامه هفتگی دانشکده پزشکی

برنامه هفتگی دانشکده پرستاری

برنامه هفتگی دانشکده پیراپزشکی