تماس با ما

شماره تماس های واحد های معاونت آموزشی

 

حوزه

تلفن تماس

معاونت آموزشی
42429533
آموزش کل
42429040
آموزش مداوم
42429732
هیات علمی
42429534
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
42429532
دانشکده پزشکی
42429070
دانشکده پرستاری 42423308
دانشکده پیراپزشکی 42429531
دبیرخانه معاونت آموزشی 42429041
امور مالی معاونت آموزشی 42429734