اداره امتحانات

 

کارشناس دایره امتحانات

 

شرح وظايف  

• هماهنگي بين دانشكده ها در اجراي متمركز امتحانات پايان نيمسال
• نظارت بر اجراي امتحانات پايان نيمسال و آزمونهاي جامع
• اعلام نمرات دانشجويان ميهمان، نفرات برتر هر نيمسال، اعلام اسامي افراد مشروط و اخطار آموزشي به آنان
• تهيه و تنظيم ليستهاي حضور و غياب و نمرات امتحاني به منظور استفاده استادان دانشگاه