راهنمای مراجعین

(راهنمای مراجعین)

 فهرست:

 مراحل فراغت از تحصیل دانشجو

 استعلام از صندوق رفاه دانشجویان

 معرفی به نظام وظیفه جهت آقایان

 اعلام دانش آموختگی به وزارت متبوع

 ارسال گواهی دانش آموختگی به اداره پروانه ها

 صدورگواهينامه موقت تحصيلي

 صدور تاییدیه تحصیلی

صدور گواهی