معرفی و شرح وظایف

مسئول اداره امتحانات

خانم فروغ پیمان فرد

مدرک : کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

دایره امتحانات

شرح وظايف   

• هماهنگي بين دانشكده ها در اجراي متمركز امتحانات پايان نيمسال
• نظارت بر اجراي امتحانات پايان نيمسال و آزمونهاي جامع
• اعلام نمرات دانشجويان ميهمان، نفرات برتر هر نيمسال، اعلام اسامي افراد مشروط و اخطار آموزشي به آنان
• تهيه و تنظيم ليستهاي حضور و غياب و نمرات امتحاني به منظور استفاده استادان دانشگاه