منو اصلی
مدیریت

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  پزشکی

خانم نصرت بهرامی

 
رتبه علمی:   مربی

پست الکترونیک:      Fatemeh_d_d@yahoo.com
شماره تماس:             0641-6269532  

 

 

CV

 

معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

حیدر رضا مهتدی

رتبه علمی:
پست الکترونیک:
شماره تماس: 0641-6269532  

 

CV