تقویم
عنوان

 • قابل توجه دانشجویان مازاد( شهریه پرداز) دانشگاه
  قابل توجه دانشجویان مازاد( شهریه پرداز) دانشگاه

 • زمانبندی انتخاب واحد و شروع کلاسها در نیمسال دوم 1400-1399
  زمانبندی انتخاب واحد و شروع کلاسها در نیمسال دوم 1400-1399

 • به اطلاع کلیه دانش آموختگان محترمی که تقاضای دریافت دانشنامه تحصیلی دارند
  به اطلاع کلیه دانش آموختگان محترمی که تقاضای دریافت دانشنامه تحصیلی دارند می رساند، با توجه به ثبت مجوز دانشنامه دانشگاه در سامانه وزارت بهداشت، امکان صدور دانشنامه برای متقاضیان از نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 فراهم شده است.

 • برگزاری مدرسه زمستانه دانشکده پرستاری
  در راستای توانمند سازی اعضای هیأت علمی، دانشکده پرستاری با همکاری مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی(EDC) اقدام به برگزاری مدرسه زمستانه مورخه99/11/5 الی 99/11/8 در دو نوبت صبح و عصر می نماید

شرح وظایف مرکز

 

آئين نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

مقدمه

مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و اهداف خود انجام مي دهند. به موجب اين آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي(EDC) و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها (EDO) با توجه به سياست ها و اولويت ها  بشرح زير تبيين مي گردد .

 ماده 1- تعاريف

منظور از مركز مطالعات در اين آئين نامه؛مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيEducation Development Center,EDC)) و دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشكده ها (Office,EDO  Education Development)است .

ماده 2- وظايف و فعاليت هاي اصلي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

1-     مشاركت در تصميم سازي سياست هاي آموزشي نهادهاي سياست گذار دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه،  شوراي دانشگاه ، هيات رئيسه ، هيات امناء و هيات مميزه دانشگاه .

2-     ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه.

3-     عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

4-       ارائه گزارش فعاليت ها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

5-     همكاري با EDC دانشگاه هاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز.

6-      طراحي و مديريت برنامه هاي نوآورانه آموزشي در زمينه  روش تدريس ، ارزشيابي ، مشاوره  و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

7-     پايش ،  ارزشيابي ، معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در حوزه علوم پزشكي در سطح ملي و بين المللي.

8-     نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي .

9-       توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشگاه.

10- توانمند سازي، حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكده ها) (EDO و و احدهاي توسعه آموزش بيمارستانها در اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه.

11- توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه ،دانشكده ، بيمارستان ها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت آموزشي.

12- برنامه ريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاههاي علوم پزشكي

13-  طراحي ، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي ، استاد و دانشجو.

14-   طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه.

15-    ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها  و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها. 

16-   تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژه هاي تصويب شده.

17-   ايجاد و فعال كردن كميته هاي مشورتي دانشجويي، استعدادهاي درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1 : وظايف مندرج در ماده 2 در دانشگاه هايي كه داراي EDO فعال هستند ، با مشاركت آنان انجام خواهد شد.

تبصره 2 مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها در زير مجموعه معاونت هاي آموزشي دانشگاهها در راستاي سياست هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايند.

تبصره 3 مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب مي گردد.

ماده 3- وظايف و فعاليت هاي اصلي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها

1-     اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-       ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.

3-     عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .

4-     همكاري با EDO ساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان

5-     پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .

6-      ارائه گزارش عملكرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .

7-     پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.

8-      توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي  براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.

9-       نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

10-  توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.

11- نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.

12- اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و EDC با حمايت EDC.

13- ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.

تبصره 1 : از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكده ها فعاليت مي نمايند.

تبصره 2: وظايف دفاتر توسعه دانشكده ها تا زمان كسب توانمندي هاي لازم، توسط مراكز مطالعات  دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستان هاي آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكده هاي پزشكي انجام خواهد شد .

تبصره3 :مدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات، توسط رئيس دانشكده منصوب مي گردد.

اين آئين نامه با 3 ماده و 6 تبصره پس از ابلاغ، لازم الاجرا و جايگزين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي خواهد بود.                    

 

 

آخرین اخبار
ثبت جهانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ثبت جهانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که دانشگاه علوم پزشکی دزفول در لیست دانشگاه های علوم پزشکی دنیا به ثبت رسید.
 ١٢:٤٥ - 1399/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مصاحبه اینستاگرامی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه با دکتر سید محمد جواد مشهدی-رتبه برتر آزمون دستیاری پزشکی ۹۹
مصاحبه اینستاگرامی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه با دکتر سید محمد جواد مشهدی-رتبه برتر آزمون دستیاری پزشکی ۹۹
...
 ٠٨:٥٨ - 1399/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری وبینار " آموزش تخصصی پدافند غیرعامل "با ارائه جناب آقای مهندس سمیع"
برگزاری وبینار " پزشکی معنوی و اخلاق حرفه ای " توسط پروفسور سید ضیاء الدین تابعی "
برگزاری وبینار " چگونه یک ژورنال کلاب بسازیم " توسط خانم رعنا کوثری
برگزاری اولین وبینار آموزشی در معاونت آموزش ، تحقیقات و فن آوری
لینک دانلود نرم افزار کمتازیا جهت تولید محتوا
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
 ٠٩:٠٩ - 1399/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب
ارائه دهندگان : دکتر سمیه جفرسته و دکتر فهیمنه خوشحال
 ٠٨:٠٥ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیوندهای ویژه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2717
 بازدید امروز : 437
 کل بازدید : 1150637
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.5304

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved