سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩

 

برنامه عملیاتی مرکز

برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت EDC بر اساس برنامهاستراتژیک و عملیاتی دانشگاه

احتراماً برنامه های پیشنهادی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ 15/1/96 به شرح ذیل جهت اطلاع و همکاری آتی همکاران محترم به حضورتان اعلام می گردد. امید است که با نقطه نظرات و پیشنهادات راهگشایتان ما را در اجرای هر چه بهتر برنامه های این مرکز یاری فرمائید.

حوزه مجری

شرح فعالیت

مدت زمان

هیئت مرکزی EDC

تعیین مسئولین کمیته ها با مشورت معاونت محترم آموزشی

2 هفته

 

ابلاغبه معاونین محترم آموزشی دانشکده ها طی نامه ای رسمی بعنوان رابطین رسمی دانشکده ها با EDC

1 ماه

 

تشکیل کارگروه برگزاری روز بزرگ داشت استاد و اجرای مناسب آن

2 هفته

 

ابلاغ شرح وظایف جدید EDC به کمیته های مربوطه، اعضای هیئت علمی و فعال نمودن رسمی کمیته های مرکز

2 هفته

 

انجام جلسات EDC با حضور مسئولین کمیته حتی الامکان به صورت هفته ای و ارائه گزارشات ماهانه در شورای آموزشی

به صورت مداوم

 

تهیه و تنظیم کتابچه فعالیت های حوزه آموزش در سال 96-95

5 اردیبهشت 96

کمیته IT و آموزش مجازی (پیشنهادی)

پیشنهاد و تصویب تاسیس کمیته آموزش مجازی در شورای آموزشی دانشگاه

3 ماه

بازبینی و بروز رسانی صفحه EDC، نام و اسامی مسئولین کمیته ها در وب سایت دانشگاه و بارگزاری فلوچارت EDC

1 ماه

 

تاسیس کمیته آموزش مجازی و تعیین اعضای کمیته

3 ماه

 

تهیهو تنظیم پروپوزال تاسیس مرکز آموزش مجازی جهت ارائه به مسئولین دانشگاه

6 ماه

 

تاسیس فیزیکی مرکز آموزش مجازی

1 سال

 

اجرای اولین اقدامات مرکز آموزش مجازی

5/1 سال

کمیته توانمند سازی اساتید

تحویل و تحول امور محوله از مسئول محترم پیشین کمیته توانمند سازی اساتید

2 هفته

 

نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی جهت نیازهای توانمند سازی فردی و سیستمی

2 ماه

 

تنظیم تقویم پرداخت هزینه های حق التدریس جهت ترم های آموزشی و تصویب آن در شورای آموزشی و ارسال به معاونت پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی

1 ماه

 

اجرای کارگاه های توانمند سازی حداقل 6 کارگاه در سال

سالانه

 

کارگاه آموزش بوسیله همتایان برتر

2 مرتبه در سال

 

تنظیم دستورالعمل کارگاه دو هفته ای مشاهده تدریس همتایان و تصویب در شورای آموزشی

2 ماه

 

اجرای کارگاه دو هفته ای مشاهده تدریس همتایان

تابستان 1396

 

تنظیم نظام جامع امتیازدهی فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی و تصویب آن در شورای آموزشی جهت ارتقا

3 ماه

 

امتیاز مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه آموزش مداوم به صورت امتیاز غیرقابل تبدیل در نظام جامع امتیازدهی تدوین و مصوب شده

سالانه

کمیته ارزشیابی اساتید

تحویل و تحول امور محوله از مسئول محترم پیشین کمیته ارزشیابی اساتید

دو هفته

 

بازبینی سوالات ارزشیابی اساتید توسط اساتید برتر دانشگاه و دانشگاه های مطرح

یک ماه

 

بررسی نقاط ضعف نرم افزار سما در ارائه گزارش ارزشیابی هیئت علمی و بررسی امکان ارتقا

 

 

گزارش گیری جهت نمره اساتید، جمع بندی و ارائه آن به مسئولین ذیربظ و اساتید

3 ماه پ از اتمام ترم تحصیلی

 

بررسی نقاط ضعف و قوت نرم افزار های ارزشیابی اساتید در دانشگاه های دیگر

3 ماه

 

تنظیم نظام جامع امتیازدهی فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی با همکاری کمیته توانمند سازی

3 ماه

کمیته برنامه ریزی آموزشی

تحویل و تحول امور محوله از مسئول محترم پیشین کمیته برنامه ریزی آموزشی

2 هفته

 

انتخاب و افزودن اعضای احتمالی کمیته توسط رئیس کمیته با مشورت مسئول EDC و در صورت لزوم معاونت آموزشی دانشگاه

به طور مستمر

 

بررسی امکان سنجی پذیرش دانشجو از کشور های همسایه مانند عراق با توجه به امکانات دانشگاه

6 ماه

 

تهیه خلاصه ای از روش های مختلف آموزشی پزشکی در دانشگاه های مطرح دنیا (ماساچوست، هاروارد، کمبریج، اکسفورد و ارائه خلاصه ای آن)

6 ماه

 

دریافت طرح درس اساتید هیئت علمی و حق التدریس

1 ماه پس از شروع ترم

 

ارائه رشته های جدید و مکلف نمودن دانشکده ها به تنظیم پروپوزال مربوط به تاسیس رشته و نیازهای لازم جهت تاسیس

سالانه یک پروپوزال و تحویل تابستان

 

بررسی نیاز به پرسنل هیئت علمی و حق التدریس توسط دانشکده هاجهت ترم های آتی حداکثر 3 ماه پیش از شروع ترم تحصیلی

حداکثر 3 ماه

 

بررسی اعلام نیاز جذب هیئت علمی دانشکده های دانشگاه با همکاری مرکز جذب امورهیئت علمی

1 ماه پیش از فراخوان کشوری

 

تدوین دستورالعمل جهت ارزیابی تدریس مدرسین حق التدریس همکار فعلی، و برنامه ریزی انجام مصاحبه جهت مدرسین حق التدریس متقاضی به صورت حداکثر دو بار در سال (تصویب در شورای آموزشی)

به طور مستمر

 

ارزیابی طرح درس اساتید

2 ماه پس از انتهای هر ترم

 

تدوین راهنمای آموزشی دانشجویان

3 ماه

 

استفاده بهینه از امکانات آموزشی و بررسی امکان سنجی ارتقا آنها مانند استفاده از برد هوشمند و LED

1 ماه

 

بررسی برنامه مدیر گروه ها

2 ماه

 

دریافت برنامه تدریس اساتید و حق التدریس

حداکثر تا 1 ماه اول هر ترم

 

توزیع فرمت یکپارچه برنامه کلاسی اساتید هیئت علمی

1 ماه

 

ارائه راهکار پایش اجرای برنامه های آموزش مصوب بالینی توسط اعضای هیئت علمی در بیمارستان آموزشی به معاونت محترم آموزشی

2 ماه

دفتر استعداد درخشان

تهیه خلاصه آیین نامه استعداد درخشان

3 ماه

 

شناسایی دانشجویان استعداد درخشان

2 ماه

 

ساماندهی دانشجویان استعداد های درخشان (برترین های علمی) شاهد و ایثارگر با هماهنگی مدیریت امور شاهد و ایثارگر

3 ماه

 

انتخاب و افزودن اعضای احتمالی کمیته توسط رئیس کمیته با مشورت مسئول EDC و در صورت لزوم معاونت آموزشی دانشگاه

به طور مستمر

 

شناسایی دانشجویان استعداد درخشان

2 ماه

 

تهیه دستورالعمل تشویق دانشجویان نخبه و برتر

3 ماه

 

تهیه کارت استعداد درخشان با مدت اعتبار محدود

به صورت مستمر

 

بر گزاری جلسه با دانشجویان استعداد درخشان و دریافت نقطه نظرات دانشجویان نخبه از نظر ضعف های آموزشی و دریافت راهکارهای پیشنهادی آنها توسط مسئول مرکز استعداد درخشان و مسئول EDC

حداقل 1 مرتبه در سال

 

برآورد نیازهای آموزشی دانشجویان مستعد و برنامه ریزی جهت رفع آنها

به صورت مستمر

کمیته مرکز آموزش مهارت های بالینیSkill Lab

تحویل و تحول امور محوله از مسئول محترم پیشین کمیته (تاسیس) مرکز آموزش مهارت های بالینی

2 هفته

انتخاب و افزودن اعضای احتمالی کمیته توسط رئیس کمیته با مشورت مسئول EDC و در صورت لزوم معاونت آموزشی دانشگاه

به طور مستمر

بررسی مراکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه های برتر و دانشگاه های هم سطح

2 ماه

 

بررسی امکانات موجود در بیمارستان آموزشی بزرگ دزفول واقدامات EDO بیمارستان

2 ماه

 

بررسی امکانات موجود جهت برقراری استاندارد های آموزش مهارت های بالینی (کلینیک سرپایی، گراند راند، مورنینگ، ژورنال کلاب  مراحل استیژری و اینترنی)

4 ماه

 

تهیه و تنظیم پروپوزال تاسیس مرکز آموزش مهارت های بالینی

3 ماه

 

تشکیل کمیته تاسیس مرکز آموزش مهارت های بالینی

5/1 ماه

 

تاسیس مرکز آموزش مهارت های بالینی

حداکثر تا اسفند 1396

کمیته پژوهش در آموزش

انتخاب و افزودن اعضای احتمالی کمیته توسط رئیس کمیته با مشورت مسئول EDC و در صورت لزوم معاونت آموزشی دانشگاه

به طور مستمر

 

تدوین پروپوزال اختصاصی جهت طرح های پژوهش در آموزش

2 ماه

 

تصویب پروپوزال اختصاصی پیشنهادی کمیته پژوهش در آموزش در شورای آموزشی و شورای پژوهشی و آموزش آن به اعضای هیئت علمی

2 ماه پس از تدوین پروپوزال

 

ارائه مشاوره به طرح های پیشنهادی به کمیته پژوهش در آموزش در شورای آموزشی

به طور مستمر

 

حمایت مالی با همکاری معاونت پژوهشی به طرح های پژوهش در آموزش بویژه در حوزه های نوین و قابل اجرا در دانشگاه

به طور مستمر

 

 

تنظیم تفاهم نامه با معاونت محترم پژوهشی جهت اشتراک طرح های مرتبط با پژوهش در آموزش و تخصیص امتیاز آموزشی جهت اعضای هیئت علمی فعال در این حوزه

به طور مستمر

کمیته آموزش پاسخگو

مشورت جهت انتخاب مسئول کمیته آموزش پاسخگو با معاونت محترم آموزشی

دو هفته

 

انتخاب و افزودن اعضای احتمالی به کمیته توسط رئیس کمیته با مشورت مسئول EDC و در صورت لزوم معاونت آموزشی دانشگاه

به طور مستمر

 

تاسیس کارگروه حوزه سرآمدی علمی در منطقه با محوریت آموزش پاسخگو و نیازهای منطقه ای و کشور توسط کمیته مذکور

2 ماه

 

بررسی نقاط قوت و ضعف دانشگاه جهت بررسی سرآمدی علمی در منطقه آمایشی

3 ماه

 

اجرای برنامه های ژورنال کلاب با همکاری معاونت محترم پژوهشی حداقل 4 مرتبه در سال جهت عموم اعضای هیئت علمی و دانشجویان با هدف توانمند سازی اعضاء، آموزش پاسخگو مبتنی بر نیاز جامعه

به طور سالانه

 

تاسیس کارگروه حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم با همکاری معاونت محترم پژوهشی

3 ماه

کمیته مشورتی دانشجویی

تنظیم شرح وظایف این کمیته بر اساس مستندات ارائه شده توسط دانشگاه های مطرح کشور

2 ماه

 

انتخاب مسئول کمیته مشورتی دانشجویی از بین دانشجویان مستعد و علاقمند

1 ماه

 

انتخاب و افزودن اعضای دانشجویی احتمالی به کمیته توسط رئیس کمیته با مشورت مسئول EDC

به طور مستمر

 

کمک به اجرای برنامه های مشاوره آموزشی دانشجویی با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی

به طور مستمر

 

دریافت نیازها و مشکلات علمی و آموزشی دانشجویان به صورت فردی و گروهی و جمع بندی و ارائه آن به مسئول EDC

به طور مستمر

 

 

لینک های مفید

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2119
 بازدید امروز : 181
 کل بازدید : 940523
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3432
اوقات شرعی

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved