مرحله بندی ثبت نام

 

 

توجه : ثبت نام در هر دو مرحله الزامی است و لطفا دقت شود مدارک  مرحله1 برای آموزش و مدارک مرحله 2 برای دانشجویی و فرهنگی به صورت مجزا می باشند.

           

 

برنامه زمان بندی ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید

                                                                                                   دانلود