منو اصلی
استراتژی کمیته رشد و بالندگی

رسالت :( mission)

در راستای هم گامی با تحولات در نظام آموزش پزشکی  ضروری است برنامه های  توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه طراحی و اجراگردد

رسالت کمیته رشد و بالندگی اساتید، سیاست گزاری ،اجرا و ارزشیابی در جهت توسعه  و ارتقای آموزش اساتید همچنین کمک به  بهبود کیفی آموزشی درراستای رسالت مرکزتوسعه آموزشی دانشگاه می باشد .

مرکز با همکاری اساتید وکارشنا سان علاقه مند ومجرب  و بهره گیری از علم  و فن آوری نوین نظام آموزشی، دانشگاه را در راستای ارتقاء مستمرکیفیت آموزشی و تربیت نیروی انسانی توانمند متناسب با  استانداردهای ملی وبر اساس نیازهای جامعه هدایت می کند.

کمیته رشد و بالندگی اساتید با تلاش درجهت ارزشها واستعدادهای علمی درحیطه های آموزشی وپژوهشی سعی درکسب جایگاه های برتردرسطح ملی درزمینه های آموزش پزشکی ،پرستاری پیراپزشکی  و سایر رشته های علوم پزشکی را دارد.ماموریت کمیته رشد و بالندگی اساتید شامل موارد زیر است:

 

·        سازماندهی ، برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی علوم پزشکی

·        برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر روشهای نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی

·        هدایت ، هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری

·        برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

·        هدایت و نظارت بر طرحهای پژوهش در آموزش با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه

·        برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

·        نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی

·        نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشگاه

·        ارائه مشاوره در خصوص امور و فعالیت های آموزشی دانشگاه

 

دورنما (vision)

·        چشم انداز ما در 5 سال آینده ارتقای دانش اساتید دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سطح علمی اساتید تراز اول کشور می باشد

 

اهداف ارزشی (values)

 

·        رعایت اصول اخلاقی، وانسانی و اسلامی

·        مشارکت فعال با سایر حوزه ها بر پایه اعتماد واحترام و کار گروهی

·        حفظ کرامت وجایگاه اعضای هیات علمی، دانشجویان و همکاران

·        ارتقای مستمر کیفیت

·        بهرمندی از اساتید توانمند ومجرب

·        بهره مندی از همکاران علاقمند و توانمند

·        تعهد جدی و عملی به رعایت حق مالکیت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

·        پویایی و نوگرایی

·        پرورش خلاقیت و استعدادها

·        مدیریت مشارکت و رهبری تیمی

·        فعالیت در مسیر نیازهای جامعه اساتید دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

ذینفعان( stakeholder)

 

·        ریاست دانشگاه علوم پزشکی دزفول

·        روسا و معاونین آموزشی دانشکده ها

·        اعضای هیات علمی دانشگاه

 

نقاط قوت(strengths)

 

·        دارابودن تجربه و سابقه خوب در برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی آموزشی  و پژوهشی اساتید

·        بهره مندی از اساتید کار آزموده و مجرب

·        شرکت همکاران علاقه مند به امر آموزش و یادگیری

·        دارا بودن امکانات آموزشی مناسب  

·        در اختیار داشتن فناوری ها و رسانه های ارتباطی

·        در اختیار داشتن سالن کنفرانس

 

نقاط ضعف (weaknesses)

·        عدم وجود فضای کافی

·        کمبود هیات علمی تمام وقت و مرتبط با رشته های آموزش پزشکی

·        کمبود اعتبارات مالی

·        مشارکت ناکافی اعضای هیات علمی

·        ضعف در برقراری ارتباط اثر بخش با دانشگاههای داخلی و خارجی

·        ضعف همکاری تیمی در بین همکاران

·        فعالیت ناکافی در ارتباط مستمر با دفاتر توسعه آموزش و معاونت های آموزشی دانشکده ها

 

فرصت ها ( opportunities)

 

·        استفاده ازسابقه وتجربه برگزاری کارگاههای مهارتهای دانشگاهی ومحوری به منظور ارتقای توانمندی آموزشی و پژوهشی  اساتید

·        برگزاری دوره های آموزشی پزشکی برای سایر دانشگاهها

·        ارتباط مستمر با دفاتر توسعه آموزش و معاونت های آموزشی دانشکده ها

·        برقراری ارتباط علمی با برخی دانشگاه های کشور های مجاور

·        برگزاری جشنواره های  آموزش شهید مطهری

·        همکاری با سایر  واحدهای تابعه دانشگاه جهت  توانمندی  مدرسین دانشگاه

·        آموزشهای غیر حضوری در حوزه سلامت

·        وجود سیستم اطلاع رسانی مناسب درسطح دانشگاه برای EDC

·        تصویب شرح وظایف EDC در سطح وزارت

·        سعی در شرکت اعضای هیات  علمی دردوره های کوتاه مدت آموزشی در خارج کشور

·        ارتقای کمی وکیفی آموزش الکترونیتکی در زمینه  آموزش پزشکی

·        آموزش در جهت  توانمند سازی اعضای هیات علمی در تولید محتوای الکترونیکی

·        طراحی و برگزاری دوره ها و برنامه های مشترک با دانشگاههای منتخب خارج از کشور

·        اهمیت دادن سیاستگزاران بخش آموزش علوم پزشکی کشور به کیفیت آموزش

·        امکان بهره برداری از امکانات سخت افزاری و شبکه ایی دانشگاه در جهت گسترش فعالیت آموزشی

 

اهداف کلی ( Goals )

 

·        توسعه و ارتقای برنامه های توانمند سازی اعضای هیات علمی و پزشکان

·        ارتقای کمی و کیفی آموزش الکترونیکی در زمینه آموزش پزشکی

·        نوسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی

·        طراحی و برگزاری دوره ها و برنامه های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور

·        حمایت از طراحی و اجرای آموزشهای مبتنی بر نیازهای اساتید در زمینه آموزش علوم پزشکی

·        تقویت مالی مرکز

·        ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی ( الکترونیکی)

·        گسترش و ارتقای برنامه های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه

·        توانمند سازی اساتید هیات علمی در تولید محتوای الکترونیکی

·        ارتقای کمی و کیفی محتواهای الکترونیکی

·        آموزش در جهت تدوین طرح درس و طرح دوره

·        آموزش در جهت ارتقا ء توانمندی پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه در انجام طرح های پژوهشی اصل اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی ( ثبت نام واجراء صدور گواهی برنامه ضیافت اندیشه طبق برنامه دفتر نهاد رهبری )

·        توسعه یادگیری مبتنی بر تعامل همتایان با هدف ارتقا دانش و مهارت فراگیران در کلیه رشته ها

·        ارائه خدمات مشاوره ای برای اعضائ هیئت  علمی در زمینه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی

·        برگزاری  دوره ها و کارگاههای آموزشی توانمند سازی ویزه اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران علاقمند

·        استفاده از انجمن های مردم نهاد جهت آموزش،افزایش آگاهی ونگرش و اصلاح شیوه زندگی آموزش ومشاوره دانش پژوهی

 

 

فعالیت ها :
۱- نیاز سنجی آموزشی جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
۲ - برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
۳ - ارزیابی کارگاهها و دوره ها و ارائه بازخورد
ارائه کارگاههای آموزشی زیردر سال جاری:

1-     شرح وظایف و مسئولیتهای استاد مشاور

2-     طرح درس روزانه و ترمی (lesson plan  and course plan)

3-     فرایند نویسی (Action Research)

4-     روشهای تدریس پیشرفته

5-     طراحی آزمون

6-     دانش پژوهی آموزش

7-     برنامه ریزی آموزشی پیشرفته

8-     روشهای تحقیق کیفی

9-     ارزشیابی پیشرفته فراگیر

10-روشهای ارزیابی بالینی

11-روشهای نوین مطالعه

12- آشنایی و توانمند سازی اساتید با روش ثبت اختراع  و ایده های نو

ارائه گواهی شرکت در کارگاه منوط به ارائه " تکلیف تعیین شده " توسط اساتید مربوطه می باشد