منو اصلی
اهداف و فعالیت ها

اهداف کلی ( Goals )

 

·        توسعه و ارتقای برنامه های توانمند سازی اعضای هیات علمی و پزشکان

·        ارتقای کمی و کیفی آموزش الکترونیکی در زمینه آموزش پزشکی

·        نوسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی

·        طراحی و برگزاری دوره ها و برنامه های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور

·        حمایت از طراحی و اجرای آموزشهای مبتنی بر نیازهای اساتید در زمینه آموزش علوم پزشکی

·        تقویت مالی مرکز

·        ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی ( الکترونیکی)

·        گسترش و ارتقای برنامه های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه

·        توانمند سازی اساتید هیات علمی در تولید محتوای الکترونیکی

·        ارتقای کمی و کیفی محتواهای الکترونیکی

·        آموزش در جهت تدوین طرح درس و طرح دوره

·        آموزش در جهت ارتقا ء توانمندی پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه در انجام طرح های پژوهشی اصل اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی ( ثبت نام واجراء صدور گواهی برنامه ضیافت اندیشه طبق برنامه دفتر نهاد رهبری )

·        توسعه یادگیری مبتنی بر تعامل همتایان با هدف ارتقا دانش و مهارت فراگیران در کلیه رشته ها

·        ارائه خدمات مشاوره ای برای اعضائ هیئت  علمی در زمینه پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی

·        برگزاری  دوره ها و کارگاههای آموزشی توانمند سازی ویزه اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران علاقمند

·        استفاده از انجمن های مردم نهاد جهت آموزش،افزایش آگاهی ونگرش و اصلاح شیوه زندگی آموزش ومشاوره دانش پژوهی

 

 

فعالیت ها :
۱- نیاز سنجی آموزشی جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
۲ - برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
۳ - ارزیابی کارگاهها و دوره ها و ارائه بازخورد
ارائه کارگاههای آموزشی زیردر سال جاری:

1-     شرح وظایف و مسئولیتهای استاد مشاور

2-     طرح درس روزانه و ترمی (lesson plan  and course plan)

3-     فرایند نویسی (Action Research)

4-     روشهای تدریس پیشرفته

5-     طراحی آزمون

6-     دانش پژوهی آموزش

7-     برنامه ریزی آموزشی پیشرفته

8-     روشهای تحقیق کیفی

9-     ارزشیابی پیشرفته فراگیر

10-روشهای ارزیابی بالینی

11-روشهای نوین مطالعه

12- آشنایی و توانمند سازی اساتید با روش ثبت اختراع  و ایده های نو

ارائه گواهی شرکت در کارگاه منوط به ارائه " تکلیف تعیین شده " توسط اساتید مربوطه می باشد