منو اصلی
برنامه کارگاههای آموزشی ویژه اساتید هیات علمی


برنامه کارگاه های آموزشی توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 95

 

تاریخ

گروه هدف

مدرسین

نام کارگاه

 

3/95

اعضاء هیئت علمی

 

طرح درس

 

7/95

اعضاء هیئت علمی

 

ارتباط استاد و دانشجو

 

8/95

اعضاء هیئت علمی

 

روشها و فنون تدریس

 

9/95

اعضاء هیئت علمی بالینی

 

 

آموزش بر بالین

10/95

اعضاء هیئت علمی بالینی

 

 

اخلاق حرفه ای

10/95

اعضاء هیئت علمی بالینی

 

OSCE ارزشیابی بالینی،

11/95

اعضاء هیئت علمی

 

گزارش صبحگاهی

 

 

11/95

اعضاء هیئت علمی

 

فرآیند نویسی