منو اصلی
معرفی واحد

مسئول واحد : خانم کاظمی                                                                             

cv

 

 

 

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي و نیز گسترش دسترسي به منابع آموزش پزشكي در دانشگاه  شروع به فعالیت کرده است.

تعریف پژوهش در آموزش

1)      هرنوع فعالیت و نوآوری برجسته علمی در حیطه های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یکپارچه سازی اطلاعات بدست آمده از اجزای مختلف یک رشته با رشته های مختلف

2)      کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای یاددهی-گیری نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد

اهداف کلان این برنامه عبارتند از:

1)      ارتقای منزلت آموزش در دانشگاه

2)      ایجاد فرصتی در دانشگاه برای پویایی و پیشرفت در بخش آموزش به عنوان رسالت اصلی دانشگاه به موازات پیشرفت در بخش پژوهش

3)      ایجاد انگیزه برای اعضای هیات علمی، گروه های مختلف آموزشی جهت تدوین و اجرای برنامه های تغییر در آموزش و افزایش کیفیت آن مطابق با استانداردها

4)      کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن

5)      ارائه ایده های نوین و نظریه پردازی در زمینه آموزش پزشکی

6)      کشف الگوهای بومی و تسهیل در اجرایی نمودن و ارزیابی این الگوها برای توسعه آموزش پزشکی در کشور