عنوان

  • برگزاری وبینار مراقبت از بیماران COVID-19 توسط سرکار خانم دکتر بیگدلی و خانم غریبی از اعضای هیأت علمی دانشگاه
    برگزاری وبینار مراقبت از بیماران COVID-19 با همکاری دانشکده پیراپزشکی و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول، توسط سرکار خانم دکتر بیگدلی و خانم غریبی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در تاریخ 25 خردادماه برگزار شد.

  • وبینار معاونت آموزشی
    وبینار معاونت آموزشی با کلیه دانشجویان پیرامون مشکلات دانشجویان

برنامه عملیاتی

برنامه علمیاتی کیمته برنامه ریزی آموزشی

 

هدف غایی : ارتقاء كيفي سطح آموزش در دانشگاه 

 اهداف: بازنگری در برنامه هاي آموزشي در حدود قانونی

استراتژی1: ارائه راهکار پایش اجرای برنامه های آموزش مصوب بالینی توسط اعضای هیئت علمی بالینی در بیمارستان آموزشی با استناد به لوگ بوک های آموزشی و دیگر روش های در دسترس

هدف کلی: ارتقاء یادگیری بالینی

هدف اختصاصی:

1-    بازبینی و طراحی کارپوشه های گروههای مختلف آوزشی

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

گروه هدف

مکان اجرا

زمان اجرا

چگونگی اجرا

Text Box: برنامه عملیاتی بازبینی و طراحی کارپوشه های گروههای مختلف آوزشی

تجهیزات مورد نیاز

شیوه پایش

شد

نشد

1

گرفتن جلسه با اعضای EDO دانشکده

اساتید

 

دفترEDC

فروردین

(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه اداری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

2

دریافت نظرات دانشجیویان از طریق نماینده هر گروه با برگزاری جلسه با آنها

دانشجویان

آموزش بیمارستان

فروردین قبل از شروع ترم تحصیلی

حضوری

تلفنی

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

3

جمع بندی نظرات و اطلاع به مسئول EDC

اساتید - دانشجویان

دفتر EDC

اردیبشهت(قبل از شروع ترم تحصیلی)

حضوری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

4

اعلام نظرات به رئیس دانشکده ها

اساتید

دفتر EDC

خرداد (قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه اداری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

5

گرفتن جلسه با اعضای هیات علمی گروه مربوط توسط مسئول EDO هر گروه

اساتید -

اتاق ریاست هر دانشکده

خرداد(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه اداری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

6

تقسیم بندی استید برای مشارکت در طراحی/بازبینی لاگ بوک بر اساس تخصص مربوطه

اساتید -

دفتر EDO

خرداد(قبل از شروع ترم تحصیلی)

حضوری

مکاتبه اداری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

7

ایجاد/ اصلاح لاگ بوک

اساتید -

دفتر اساتید

تیر(قبل از شروع ترم تحصیلی)

حضوری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

8

بررسی و ارسال توسط EDO مربوطه و ارسالجهت تائید توسط دبیر کمیته و مسئول EDC

اساتید -

دفتر EDO

تیر(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه ادراری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

9

تائید نهایی

اساتید -

دفتر EDC

تیر(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه ادراری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

10

صدور مجوز چاپ/ایجاد لاگ بوک التکرونیک یا ورود اصلاحات در لاگ بوک الکترونیک

اساتید -

دفتر EDC

مرداد(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه ادراری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

 

 

 

 

 

هدف غایی : ارتقاء كيفي سطح آموزش در دانشگاه 

 اهداف: بازنگری در برنامه هاي آموزشي در حدود قانونی

استراتژی2: دریافت طرح درس روزانه و ترمی و بازنگری دوره ای فرمت های مصوب جهت بهبود فرایند

هدف کلی: ارتقاء یادگیری بالینی

هدف اختصاصی:

1-دریافت طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

2-    بازبینی و طراحی طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دریافت طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

ردیف

عنوان فعالیت

گروه هدف

مکان اجرا

زمان اجرا

چگونگی اجرا

تجهیزات مورد نیاز

چگونگی پایش

شد

نشد

1

اراسل نامه توسط  دبیر کمیته به روسای دانشکده در خصوص زمتان ارائه طرح درس هر گروه

اساتید

دفتردبیر کیته و مسئول EDC

45 قبل از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

2

ارسال نامه از طرف EDO دانشکده به اساتید هر گروه جهت جمع ارائه طرح درس ترمیک

اساتید

دفتر روسای دانشکده ها

45 قبل از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

3

جمع آوری طرح درس توسط مسئول  EDO هر دانشکده

اساتید

دفتر EDO هر دانشکده

یک ماه قبل از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

4

ارائه طرح درس همزمان به دبیر کمتیه برنامه ریزی آموزشی و مدیر گروهها جهت انجام ارزیابی سه گانه

اساتید

دفتر EDO هر دانشکده

30 روز بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

5

جمع آوری نمرات توسط دبیر کمیته

اساتید

دفتر دبیر کمیته

30 روز بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

6

جمع بندی تنمرتت توسط دبیر کیته

اساتید

دفتر دبیر کمیته

30 روز بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

7

ارسال نامه فیدبک طرح دروس ارزسایبی شده به روسای داشنکده ها

اساتید

دفتر دبیر کمیته

دوماه بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

8

اعلام نمرات توسط edo  دانشکده ها به استید

اساتید

دفتر EDO هر دانشکده

دوماه بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

9

بایگانی نمرات و نامه های ارسال شده توسط دبیر کمیته

اساتید

دفترEDC

پایان ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

 

 

برنامه عملیاتی بازبینی و طراحی طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

 

 

نشد

شد

چگونگی پایش

تجهیزات مورد نیاز

چگونگی اجرا

زمان اجرا

مکان اجرا

گروه هدف

عنوان فعالیت

ردیف

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

اتوماسیون اداری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDC

اساتید

هماهنگی برگزاری جلسه با مسئولین edo های دانشکده ها توسط دبیر کمیته

1

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

 

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDC

اساتید

برگزاری جلسه ودریافت نظرات اعضای EDO

2

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر دبیر کمیته

اساتید

جمع بندی نظرات توسط دبیر کمیته

3

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDC

اساتید

برگزاری جلسه دبیر کمیته با مسئول EDC

4

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

--

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر دبیر کمیته

اساتید

اعمال تغییرات مورد نیاز بر روی فرمت طرح درس یاایجاد   طرح درس جدید

5

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

اتوماسیون اداری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر دبیر کمیته

اساتید

اعلام تغییرات ایجاد دشه به مسئولین EDO

6

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

اتوماسیوناداری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDO هر دانشکده

اساتید

ارائه طرح درس جدید توسط مسئول EDO به اساتید هر گروه

7

ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب
ارائه دهندگان : دکتر سمیه جفرسته و دکتر فهیمنه خوشحال
 ٠٨:٠٥ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیوندهای ویژه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 720
 بازدید امروز : 56
 کل بازدید : 980653
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.3744

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved