تقویم
عنوان

 • قابل توجه دانشجویان مازاد( شهریه پرداز) دانشگاه
  قابل توجه دانشجویان مازاد( شهریه پرداز) دانشگاه

 • زمانبندی انتخاب واحد و شروع کلاسها در نیمسال دوم 1400-1399
  زمانبندی انتخاب واحد و شروع کلاسها در نیمسال دوم 1400-1399

 • به اطلاع کلیه دانش آموختگان محترمی که تقاضای دریافت دانشنامه تحصیلی دارند
  به اطلاع کلیه دانش آموختگان محترمی که تقاضای دریافت دانشنامه تحصیلی دارند می رساند، با توجه به ثبت مجوز دانشنامه دانشگاه در سامانه وزارت بهداشت، امکان صدور دانشنامه برای متقاضیان از نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 فراهم شده است.

 • برگزاری مدرسه زمستانه دانشکده پرستاری
  در راستای توانمند سازی اعضای هیأت علمی، دانشکده پرستاری با همکاری مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی(EDC) اقدام به برگزاری مدرسه زمستانه مورخه99/11/5 الی 99/11/8 در دو نوبت صبح و عصر می نماید

برنامه عملیاتی

برنامه علمیاتی کیمته برنامه ریزی آموزشی

 

هدف غایی : ارتقاء كيفي سطح آموزش در دانشگاه 

 اهداف: بازنگری در برنامه هاي آموزشي در حدود قانونی

استراتژی1: ارائه راهکار پایش اجرای برنامه های آموزش مصوب بالینی توسط اعضای هیئت علمی بالینی در بیمارستان آموزشی با استناد به لوگ بوک های آموزشی و دیگر روش های در دسترس

هدف کلی: ارتقاء یادگیری بالینی

هدف اختصاصی:

1-    بازبینی و طراحی کارپوشه های گروههای مختلف آوزشی

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

گروه هدف

مکان اجرا

زمان اجرا

چگونگی اجرا

Text Box: برنامه عملیاتی بازبینی و طراحی کارپوشه های گروههای مختلف آوزشی

تجهیزات مورد نیاز

شیوه پایش

شد

نشد

1

گرفتن جلسه با اعضای EDO دانشکده

اساتید

 

دفترEDC

فروردین

(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه اداری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

2

دریافت نظرات دانشجیویان از طریق نماینده هر گروه با برگزاری جلسه با آنها

دانشجویان

آموزش بیمارستان

فروردین قبل از شروع ترم تحصیلی

حضوری

تلفنی

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

3

جمع بندی نظرات و اطلاع به مسئول EDC

اساتید - دانشجویان

دفتر EDC

اردیبشهت(قبل از شروع ترم تحصیلی)

حضوری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

4

اعلام نظرات به رئیس دانشکده ها

اساتید

دفتر EDC

خرداد (قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه اداری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

5

گرفتن جلسه با اعضای هیات علمی گروه مربوط توسط مسئول EDO هر گروه

اساتید -

اتاق ریاست هر دانشکده

خرداد(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه اداری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

6

تقسیم بندی استید برای مشارکت در طراحی/بازبینی لاگ بوک بر اساس تخصص مربوطه

اساتید -

دفتر EDO

خرداد(قبل از شروع ترم تحصیلی)

حضوری

مکاتبه اداری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

7

ایجاد/ اصلاح لاگ بوک

اساتید -

دفتر اساتید

تیر(قبل از شروع ترم تحصیلی)

حضوری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

8

بررسی و ارسال توسط EDO مربوطه و ارسالجهت تائید توسط دبیر کمیته و مسئول EDC

اساتید -

دفتر EDO

تیر(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه ادراری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

9

تائید نهایی

اساتید -

دفتر EDC

تیر(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه ادراری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

10

صدور مجوز چاپ/ایجاد لاگ بوک التکرونیک یا ورود اصلاحات در لاگ بوک الکترونیک

اساتید -

دفتر EDC

مرداد(قبل از شروع ترم تحصیلی)

مکاتبه ادراری

 

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

 

 

 

 

 

هدف غایی : ارتقاء كيفي سطح آموزش در دانشگاه 

 اهداف: بازنگری در برنامه هاي آموزشي در حدود قانونی

استراتژی2: دریافت طرح درس روزانه و ترمی و بازنگری دوره ای فرمت های مصوب جهت بهبود فرایند

هدف کلی: ارتقاء یادگیری بالینی

هدف اختصاصی:

1-دریافت طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

2-    بازبینی و طراحی طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دریافت طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

ردیف

عنوان فعالیت

گروه هدف

مکان اجرا

زمان اجرا

چگونگی اجرا

تجهیزات مورد نیاز

چگونگی پایش

شد

نشد

1

اراسل نامه توسط  دبیر کمیته به روسای دانشکده در خصوص زمتان ارائه طرح درس هر گروه

اساتید

دفتردبیر کیته و مسئول EDC

45 قبل از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

2

ارسال نامه از طرف EDO دانشکده به اساتید هر گروه جهت جمع ارائه طرح درس ترمیک

اساتید

دفتر روسای دانشکده ها

45 قبل از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

3

جمع آوری طرح درس توسط مسئول  EDO هر دانشکده

اساتید

دفتر EDO هر دانشکده

یک ماه قبل از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

4

ارائه طرح درس همزمان به دبیر کمتیه برنامه ریزی آموزشی و مدیر گروهها جهت انجام ارزیابی سه گانه

اساتید

دفتر EDO هر دانشکده

30 روز بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

5

جمع آوری نمرات توسط دبیر کمیته

اساتید

دفتر دبیر کمیته

30 روز بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

6

جمع بندی تنمرتت توسط دبیر کیته

اساتید

دفتر دبیر کمیته

30 روز بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

7

ارسال نامه فیدبک طرح دروس ارزسایبی شده به روسای داشنکده ها

اساتید

دفتر دبیر کمیته

دوماه بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

8

اعلام نمرات توسط edo  دانشکده ها به استید

اساتید

دفتر EDO هر دانشکده

دوماه بعد از شروع ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

9

بایگانی نمرات و نامه های ارسال شده توسط دبیر کمیته

اساتید

دفترEDC

پایان ترم تحصیلی

اتوماسیون ادراری

-

بر اساس جدول زمان بندی

 

 

 

 

برنامه عملیاتی بازبینی و طراحی طرح درس روزانه و ترمی گروههای مختلف آوزشی

 

 

نشد

شد

چگونگی پایش

تجهیزات مورد نیاز

چگونگی اجرا

زمان اجرا

مکان اجرا

گروه هدف

عنوان فعالیت

ردیف

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

اتوماسیون اداری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDC

اساتید

هماهنگی برگزاری جلسه با مسئولین edo های دانشکده ها توسط دبیر کمیته

1

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

 

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDC

اساتید

برگزاری جلسه ودریافت نظرات اعضای EDO

2

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر دبیر کمیته

اساتید

جمع بندی نظرات توسط دبیر کمیته

3

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDC

اساتید

برگزاری جلسه دبیر کمیته با مسئول EDC

4

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

--

حضوری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر دبیر کمیته

اساتید

اعمال تغییرات مورد نیاز بر روی فرمت طرح درس یاایجاد   طرح درس جدید

5

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

اتوماسیون اداری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر دبیر کمیته

اساتید

اعلام تغییرات ایجاد دشه به مسئولین EDO

6

 

 

در اختیار داشتنن فرم های جدید توسط اساتید

-

اتوماسیوناداری

قبل از شروع ترم تحصیلی

دفتر EDO هر دانشکده

اساتید

ارائه طرح درس جدید توسط مسئول EDO به اساتید هر گروه

7

آخرین اخبار
ثبت جهانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ثبت جهانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که دانشگاه علوم پزشکی دزفول در لیست دانشگاه های علوم پزشکی دنیا به ثبت رسید.
 ١٢:٤٥ - 1399/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مصاحبه اینستاگرامی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه با دکتر سید محمد جواد مشهدی-رتبه برتر آزمون دستیاری پزشکی ۹۹
مصاحبه اینستاگرامی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه با دکتر سید محمد جواد مشهدی-رتبه برتر آزمون دستیاری پزشکی ۹۹
...
 ٠٨:٥٨ - 1399/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری وبینار " آموزش تخصصی پدافند غیرعامل "با ارائه جناب آقای مهندس سمیع"
برگزاری وبینار " پزشکی معنوی و اخلاق حرفه ای " توسط پروفسور سید ضیاء الدین تابعی "
برگزاری وبینار " چگونه یک ژورنال کلاب بسازیم " توسط خانم رعنا کوثری
برگزاری اولین وبینار آموزشی در معاونت آموزش ، تحقیقات و فن آوری
لینک دانلود نرم افزار کمتازیا جهت تولید محتوا
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
وبینار ژورنال کلاب با سخنرانی خانم سخاوت پور
 ٠٩:٠٩ - 1399/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار ژورنال کلاب
وبینار ژورنال کلاب
ارائه دهندگان : دکتر سمیه جفرسته و دکتر فهیمنه خوشحال
 ٠٨:٠٥ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
پیوندهای ویژه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 900
 بازدید امروز : 405
 کل بازدید : 1150605
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.0452

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved