اداره امور هیات علمی

 چهارمین فراخوان بورسیه داخل سال 96 از طریق آدرس ذیل اعلام خواهد شد


در صورتیکه متقاضی شرکت در فراخوان مذکور می باشید، از طریق سایت مرکز با آدرس http://edd.behdasht.gov.ir  اطلاعات لازم را کسب نمایید.

اداره امور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول