** آگاهی از مخاطرات طبیعی؛ ارتقای تاب آوری، کاهش خسارات اقتصادی** 5 دیماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی**
منو اصلی
توانمندسازی کارکنان

صفحه در دست طراحي مي باشد