#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
اعضاء واحد

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن مستیم- داخلی

پست الکترونیک

 

علی ملک  محمدی

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر- مسئول واحد

لیسانس

42230080- 225

alimalekmohammadi@yahoo.com

 

مهدی غلامی

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

لیسانس

42230080- 227

gholami.m@dums.ac

 

داود قیمتی

کارشناس مبارزه با بیماریهای  غیرواگیر

لیسانس

42230080- 227

gheymati.d@dums.ac.ir

 

محمد شهنواز

کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

فوق دیپلم

42230080- 227

mohammad_057@yahoo.com

 

فیروزه رجبی

کارشناس حشره شناسی

لیسانس

42230080- 227

firouzeh.rajabi@yahoo.com

 

شیما یزدی

کارشناس حشره شناسی

لیسانس

42230080- 227

Shimayazdi2020@ yahoo.com

 

امین محمد روغنی زادگان

کارشناس مبارزه با بیماریها

فوق دیپلم

 42253885-242 

Roghani.a@dums.ac.ir

 

دکتر محمد علی مهدویان

پزشک هماهنگ کننده سل (معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دزفول )

پزشک عمومی

42230080- 225

dr.mam42@yahoo.com

 

حمیدرضا ظفری

کارشناس هماهنگ کننده سل (معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دزفول )

لیسانس

42230080- 225

hamidreza.zafari123@gmail.com