منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
آشنایی

مرکزآموزش بهورزی شهرستان شوش


آشنایی :
یکی ازویژگی های اصلی پویایی هرنظام برخورداری ازابزار مناسب برای توسعه است.توسعه ازنگاه متخصصین امرمدیریت ،عبارت است از گام نهادن درافق های نو ،بهره گیری از تکنولوژی مناسب وایجاددیدگاههای جدیددرجهت رشدوتعالی سازمان.
آموزش یکی ازمهمترین ابزارهای توسعه هرسازمان است.بعبارت دیگرهرنظام برای پاسخ دادن به نیازهای فعلی ونیزگام نهادن برعرصه آینده، نیازمند آموزش کارکنان سطوح مختلف خوداست. این اصل شرط تردیدناپذیرادامه حیات ورشدوتعالی هرسازمان است.
تأمين و ارتقاء سلامت فرد فرد جامعه هدفي است كه از سالها پيش از سوي مديران ارشد نظام سلامت در جهت نيل به ارائه خدمات در دور ترين نقاط كشور طراحي شده است . اين برنامه با بكارگيري افرادي به نام بهورز كه مناديان بهتر زيستن در روستاها مي باشند موجب افزايش اميد به زندگي اقشار جامعه روستايي گرديده است .
در نظام شبكه بهداشت درمان کشور ،مركز آموزش بهورزي كه وظيفه تربيت بهورز را بر عهده دارد از جايگاهي پر اهميت و حساس برخورداراست ؛ اهميت آن در اين است كه جمعي از فرزاندان محروم ترين نقاط كشور براي خدمت به مردم همان نواحي توسط مدیر ومربیان مجرب تربيت مي شوند .
فراگيران بهورز در طول مدت آموزش خود با مدیر ومربيان پيوندي دائمي و تعيين كننده دارند .از آنان تعليم مي گيرند ، توسط آنان هدايت مي شوند و با راهنمايي آنان براي خدمت به جامعه ساخته مي شوند . دراین راستا مرکز آموزش بهورزی شوش درسال 1370 شروع به کار نمود وتا به حال125دانش آموز بهورزجذب ،پذیرش و تعلیم وتربیت شده  که بدین ترتیب تعداد 64خانه بهداشت راه اندازی شده اند.هم اکنون نیز با مدیر ومربیان خود درجهت تداوم اهداف فوق فعالیت می نمایند.