منو اصلی
مناسبت ها
تقویم
دوره ها

هر دوره آموزشی دو سال می باشدکه در طول دوسال دروس نظری،عملی وکارآموزی درطی دوپایه آموزشی ، پایه اول ودوم مجموعاً 75  واحد درسی در 3341ساعت تدریس می شود. این مرکز درطول فعالیت خود تاکنون 14 دوره آموزش بهورزی داشته است وهمچنین 2دوره به ترتیب دوره بهبخش و بهبخش ماما  برای اتباع خارجی(کشور عراق ) درپرونده آموزشی خود دارد.