آیین نامه ها

بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت

آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي گروه پزشكي

آيين ‌نامه تقلب و تخلف در آزمونها

آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي

 

 

آيين نامه چکیده کاردانی و کارشناسی

                                                             بسمه تعالی
مقدمه

ضمن عرض تبريک قبولى و خيرمقدم به شما پذيرفته شدة گرامى و آرزوى موفقيت در دورة جديد تحصيلى،مجموعه اى که پيش روى داريد حاوى چکيده اى از مقررات و توصيه هاى آموزشى است که با بهره گيرى از آن و نيز ساير توصيه هايى که مسئولين محترم دانشکده به شما ارائه خواهند نمود مى توانيد مقطع جديدى را با امکانات و فرصت هاى پيش بينى شده به اتمام برسانيد.
از آن جا که عدم اطلاع يا عدم توجه به مقررات آموزشى نافى نفوذ آنها نخواهد بود لازم است موارد  مطروحه در اين مجموعه را علاوه بر بخشنامه ها و تصميمات جديدى که در بردهاى  دانشجويى اطلاع رسانى خواهد شد همواره مدنظر قرار داده و برنامه تحصيلى خود را با آگاهى از مفاد آن آغاز نموده و انشاءا... با موفقيت به پايان رسانيد.
اين آئين نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي مصوب حاكم بر آموزش عالي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي موسسات آموزش عالي و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است. ليكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بكار بستن دقيق ضوابطي است كه در آئين نامه پيش بيني شده است و اين مقصود فقط با هماهنگي مسئولان اجرائي موسسات آموزش عالي و همكاري استادان و دانشجويان متعهد حاصل خواهد شد.

 

 

 • شرايط ورود به دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است :
  1. پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
  2. داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم ) و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد ) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته
 • پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
 • دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
 • دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد داشت .
 • هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 و حداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند.
 • در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحددرسي را انتخاب كند . دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند.
 • در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است. 
 •  تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر شش واحد درسي است.
 • اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.
 • در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي باقي داشته باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را انتخاب نمايد.
 • حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.
 •  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از چهارهفدهم، عملي و آزمايشگاهي از دوهفدهم و كارآموزي در عرصه از يكدهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميشود.
 •  در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود.
 • غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است .
 • دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، جهت حذف و اضافه مي تواند حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جا به جا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند.
 • غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد.
 • در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود ر ا با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.
 • حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد .
 •  حداقل نمره قبولي درهر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد.
 • ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود
 •  دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه را ندارد.
 • درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم ميشود.
 •  دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
 • تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.
 • عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.
 • دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.
 •  دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.
 •  دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد . اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يكماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.
 •  انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
 •  انتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:
 • ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد. 
 •  متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
 • واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.
 • ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد
 • دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتبًا با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.
 • انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است.
 • جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال براي يكبار بلامانع است.
 • ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
 •  ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از بيست واحد بيشتر نشود، بلامانع است.
 •  هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته، در يك دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند . در هرحال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، چه بصورت تمام وقت، و چه بصورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
 •  حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددًا بگذراند.
 • دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد:
  1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
  2-  حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
  3-  نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.
  4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي موردنياز در رشته جديد را داشته باشد.
 • در صورتي كه دانشجو همزمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است.
 • دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادلسازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بادروس رشته جديد، حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
 • متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد. 
 • معادلسازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا ً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:
  1- قبل از شروع ترم باید برگه معادل سازی آورده شود تا در ترم بعد معادل شوند در غیر اینصورت چنانچه دانشجو درسی را در انتخاب واحد  یا حذف و اضافه اخذ نماید دیگر امکان معادل سازی آن درس نمی باشد.
  2- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80 درصد اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.
 • معادلسازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكانپذير است.
 • ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني، كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند.

 

 • در اين آئين نامه تنها به ذكر اصول اكتفا شده است. آنجا كه ساكت است تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشگاه می باشد.

كلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای  دانشگاه علوم پزشکی دزفول محفوظ می باشد

Copyright © 2017 Dums.ac.ir All Rights Reserved