شرح وظایف معاون آموزش، تحقیقات و فناوری

 

 1. برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب
 2. مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای باز نگری و بهبود آنها
 3. سیاست گذاری و پایش ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه
 4. بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز
 5. بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب آنها
 6. پایش برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط
 7. همکاری با وزارت متبوع درخصوص برگزاری آزمون های متمرکز سراسری از جمله علوم پایه، پیش کارورزی، پذیرش دستیار، کارشناس ارشد ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وکاردانی ناپیوسته وانجام مکاتبات لازم جهت پذیرفته شدگان
 8. سیاست گذاری و پایش عملکرد بر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اداره کل آموزش در جهت اجرای برنامه های آموزشی، و ارتقاء کیفیت آموزش
 9. پایش عملکرد امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات
 10. نظارت بر برقراری ارتباط و مکاتبات با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان
 11. پایش عملکرد واحدهای مربوطه در خصوص بررسی پرونده دانش آموختگان در مقاطع دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کاردانی رشته های تحصیلی که در این دانشگاه موجود می باشد. پاسخ به هرگونه مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشوربراساس مقررات آموزشی
 12. سیاست گذاری و پایش کیفیت آموزشی در دانشگاه و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارائه آن به شورای دانشگاه
 13. نظارت به نحوه بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه
 14. بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تایید گروه آموزشی ذی ربط از طریق رئیس دانشکده به شورا ارجاع شود
 15. نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه
 16. حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
 17. استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه ای در فرآیندهای آموزشی، دسترسی به اینترنت و سایر بانک ها ی اطلاعاتی مرتبط
 18. نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
 19. سیاست گذاری و پایش اجرای مکانیزه نمودن فعالیت های خدمات آموزشی در حوزه ستادی و دانشکده های تابعه
 20. انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها با نیازهای علمی پزشکی و اقتصادی کشور
 21. سیاست گذاری و پایش ارتقای دانش و مهارت های اعضای محترم هیأت علمی با برگزاری کارگاه های متعدد روش تدریس، روش تحقیق، ارزشیابی، طب بالینی، TQM
 22. اعزام اعضای هیأت علمی به بورس های داخل و خارج از کشور جهت تقویت بنیه علمی کادر آموزشی و اصلاح هرم مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاه پس از طرح و تصویب در هیات رئیسه
 23. سیاست گذاری و پایش نحوه برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی و دوره ای کوتاه مدت آموزشی دانشگاه
 24. دستور تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده ها و تهیه برنامه آموزشی در رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری و تایید آن توسط وزارتخانه
 25. هدایت و نظارت بر شورای آموزشی، شورای بورس، شورای تحصیلات تکمیلی، کمیته تخصصی، هیأت ممیزه، کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر و شورای آموزش مداوم دانشگاه
 26. فعالیت در شوراهای دانشگاه (هیأت رئیسه، شورای دانشگاه، شورای پژوهشی، شورای انتشارات و ...،) و کمیته های مختلف دانشگاه (ارتقای کیفیت، مرگ و میر مادران و ...)
 27. اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام وقتی اعضای هیأت علمی آموزشی
 28. تعیین وظایف هیأت علمی و هماهنگ ساختن زمان تدریس و تحقیق و خدمات در دانشگاه
 29. ایجاد و گسترش آموزش مبتنی بر تحقیق و انعطاف پذیر
 30. هدایت و نظارت و تصویب عناوین رساله های دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر
 31. تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها
 32. راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان
 33. برنامه ریزی به منظور ارتقاءو رتبه دانشگاه در سطح ملی ( طرح راد )
 34. بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای توسعه آموزش مجازی و ترکیبی
 35. تدوین شرح وظایف و تدوین آیین نامه و ترفیعات ( اعضای هیات علمی )
 36. برنامه ریزی بمنظور گسترش آموزش مداوم ، آموزش های کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی و گسترش دوره های مجازی و استفاده از قابلیت های رسانه های جمعی
 37. برنامه ریزی بمنظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 38. ارائه گزارش عملکرد مالی و برآورد اعتبار سالیانه امور آموزشی دانشگاه جهت طرح در هیات رئیسه
 39. بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
 40. مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 41. تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 42. سیاست گذاری و برسی نحوه تنظیم و بازنگری سند استراتژیک پژوهش دانشگاه
 43. همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
 44. همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات غیر دانشگاهی
 45. نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ،کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
 46. تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 47. برنامه ریزی جهت چاپ و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضاءهیات علمی دانشگاه و نظارت بر فعالیت نشریات پژوهشی وابسته به دانشگاه
 48. نظارت بر فعالیت شوراهای پژوهشی در دانشکده ها و مراکز تابعه
 49. هدایت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه
 50. بررسی نحوه نظارت بر کلیه مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه (مستقل و غیر مستقل )
 51. بررسی نحوه نظارت بر کلیه مراکز توسعه بالینی دانشگاه

 

 
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب