قوانین و مقررات

 

دانش آموخته : به فردی اطلاق می شود که برابر ضوابط اعلام شده جهت تحصیل در مراکز آموزش عالی پذیرفته شده و دوره تحصیلی را به طور کامل و براساس موارد مندرج در آئین نامه های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصیلی با موفقیت به پایان رسانده باشد.

 

 تاریخ دانش آموختگی: روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد مربوطه به اداره آموزش دانشکده تحویل گردد. بدیهی است در رابطه با مقاطع تحصیلی که شرکت و قبولی در امتحانات نهایی پایان دوره ونیز نگارش، ارائه و دفاع از رساله پایان تحصیلات ضروری است، مبنای فراغت از تحصیل طی مراحل فوق خواهد بود. درمورد مقاطع تخصصی از بین تاریخ های پایان دوره شرکت و قبولی در امتحان گواهینامه (پره بورد) تاریخ دفاع پایان نامه (بر اساس تاخر زمانی) به منزله تاریخ فارغ التحصیلی می باشد. باستناد قانون تامین  وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، کلیه دانش آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیلات خود به منظور ادای دین، به تناسب مدت تحصیلات خود در مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایندکه کلیه تعهدات وخدمات قانونی واستخدامی براساس سهمیه ثبت نامی محاسبه می گردد.

 

انواع سهمیه ها ومیزان تعهدات:

 ۱-سهمیه منطقه یک، آزاد، رزمندگان، شاهد- برابر مدت تحصیل می توانند تعهدات خود را در هر منطقه از کشور انجام دهند.

۲-سهمیه مناطق دو و سه، چهار و پنج، عشایر بومی ومناطق محروم- دوبرابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند  که می بایست نیمی از آنرا درهمان منطقه ثبت نامی بگذرانند.

۳-پذیرفته شدگان دوره های شبانه- سهمیه های مناطق ۲ و۳ یک برابر مدت تحصیل متعهد خدمت میباشند ، 

 

منطقه  ۱ ، شاهد ، رزمندگان وسهمیه آزاد تعهد خدمتی ندارند. لازم به ذکر است رشته های مشمول طرح نیروی انسانی الزامآ خدمات مذکور را انجام میدهند وصرفآاز انجام تعهدات منطقه ای معاف می باشند.

 

تعهدات دانش آموختگان

 

این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشد . ۱- تعهدات آموزش رایگان ۲-تعهدات خاص(محضری)

۱- تعهدات آموزش رایگان

این تعهدات با توجه به سهمیه قبولی ویا ثبت نامی ،میزان بهره مندی از آموزش رایگان ،دوره تحصیلی دانش آموخته (روزانه یا شبانه) وپرداخت شهریه وهزینه های تحصیلی محاسبه میشود که در دستور العمل صدور مجوز (در ذیل) به طور کامل ذکر شده است.

 

۲- تعهدات خاص(محضری)

علاوه بر تعهدات یاد شده (تعهدات آموزش رایگان ومنطقه ای) در هنگام ثبت نام بر اساس رشته ،مقطع ومحل تحصیل از برخی پذیرفته شدگان تعهدات محضری اخذ میشود که این نوع تعهدات غالبآ مربوط به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودرمواردی مربوط به سایر ارگانها و سازمانها می باشد.طرح نیروی انسانی

دانش آموختگان رشته های مشمول طرح نیروی انسانی می توانند از طریق دانشگاه محل تحصیل یا هر دانشگاهی که اعلام نیاز بیاورند به طرح نیروی انسانی اعزام گردند. برای این کار باید از نیروی انسانی واحد مورد نیاز استعلام تائیدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل نمایند و بعد از ارسال تائیدیه تحصیلی می توانند معرفی به طرح، جهت انجام طرح گردند.

رشته های معاف از طرح به شرح ذیل است : تغذیه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی – فیزیوتراپی – گفتار درمانی – ضبط آمار و مدارک پزشکی – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – آمار حیاتی – روان شناسی بالینی – مامایی – مهندسی پزشکی – رادیوتراپی – پروتز دندان – گرایشهای مختلف رشته بهداشت – کتابداری پزشکی و ................

رشته های مشمول طرح نیروی انسانی شامل

پزشکی – دندانپزشکی – داروسازی و تخصص های مربوطه – پرستاری اتاق عمل – هوشبری – رادیوتراپی – علوم آزمایشگاهی – علوم پایه پزشکی در مقاطع دکتری و بالاتر

مشمولین خدمت نظام وظیفه

دانش آموختگان ذکور که قبل از ورود به دانشگاه محل تحصیل، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده و یا به اتمام نرسانده اند، بعد از فراغت از تحصیل به حوزه نظام وظیفه معرفی شده تا مراتب اعزام آنها به خدمت انجام پذیرد

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب