دریافت سایر مدارک

 

تائیدیه تحصیلی: بیان کننده وضعیت تحصیلی وتعهدات دانش آموخته است که به صورت محرمانه به مراکز وموسسات ذیربط ارسال می شود ،تا از مزایای قانونی آن بهره مند گردد. لازم به ذکر است ،شرط اصلی صدور تائیدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقه ای، با محل به کارگیری دانش آموخته می باشد. تاییدیه تحصیلی بر اساس درخواست موسسات وسازمانهای رسمی ویا خصوصی مجاز صادر می گرددوذکر نام موسسه درخواست کننده تاییدیه تحصیلی  الزامیست.

 

مدارک لازم جهت صدور تائیدیه تحصیلی :

۱- درخواست رسمی از محل تقاضاکننده

۲- تصویر انجام/معافیت از طرح نیروی انسانی برای رشته های طرح اجباری

۳- تصویر پروانه دائم برای رشته های  پروانه دار

4- تصویر معرفی/ اتمام تعهدات ضریب کا جهت رشته های تخصصی.

 

* گواهی فراغت از تحصیل وریزنمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: ارسال گواهی فراغت از تحصیل وریزنمرات  باقید کلیه تعهدات به صورت محرمانه با در خواست  دانشگاه فعلی محل تحصیل دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر رشته های مرتبط (علوم پزشکی وپیراپزشکی) پذیرفته شده اند بلا مانع میباشد.

 

* با وصول در خواست  دانشگاه فعلی محل تحصیل دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر رشته های  غیرمرتبط پذیرفته شده اند،در صورت ارائه گواهی مبنی بر انجام /معافیت از طرح برای رشته های طرح اجباری و تسویه حساب صندوق رفاه ارسال تاییدیه مقاطع بالاتر بلا مانع می باشد.

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب